Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS016 - ATİPİK ENDOMETRİOZİS ZEMİNİNDE GELİŞİM GÖSTEREN OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU
Jinekopatoloji
Tuğba Biri1, Saadet Alan1, Nurhan Şahin1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
 

Giriş

Overin berrak hücreli karsinomu overin yüzey epitelinden kaynaklanan tümörlerin içerisinde nadir görülen alt tipidir. Erken evre dışındakiler kötü prognoza sahiptir. Genellikle tümöre tromboembolik olay, malign hiperkalsemi yada endometriozis eşlik eder. Endometriozis doğurganlık çağındaki kadınların %10 unda görülen genellikle benign bir durumdur. Kendiliğinden regrese olabileceği gibi, atipik endometriozis zemininden berrak hücreli karsinom, seröz, müsinöz endometrioid karsinom gibi bazı maligniteler için öncü lezyon olabilir.

Olgu sunumu: Sağ alt kadran karın ağrısı ile merkezimize başvuran 44 yaşında kadın hasta, acil şartlarda akut apandisit ön tanısı ile operasyona alındı. Apendikste cerrahi gözlemde patoloji saptanmadı. Sağ overinde rüptüre kistik oluşum gözlendi. Kitle eksize edilerek patoloji labaratuarımıza gönderildi. Makroskobik incelemede kitle 5x 2.5x 2.5 cm ölçülerinde kapsüllü yer yer düzensiz görünümde alanlar içermekteydi. Kesit yüzünde kirli beyaz- sarı renkte 4x4 cm ölçülerinde solid alan devamlılığında 0.2 cm duvar kalınlığına sahip kahve renkte düzensiz kistik kanamalı alan izlendi. Mikroskobik incelemede yer yer atipik alanlar içeren endometriotik kist komşuluğunda yüzeyde fokal alanda papiller morfolojide, fibrotik stroma içerisinde inflamatuar hücrelerle karışık küçük solid adalar ve fokal alanlarda hobnail benzeri hücrelerle döşeli glandlardan oluşan tümöral infiltrasyon izlendi. Tümör hücreleri berrak, yer yer eozinofilik sitoplazmalı, oval yuvarlak nükleuslu belirgin nükleollüdür. İntrasitoplazmik hyalen globüller izlendi. Mitoz 20/10 BBA'dir. Nekroz mevcuttur.

Sonuç

Literatürde nadir olarak bildirilen atipik endometriozis zemininde gelişim gösteren overin berrak hücreli karsinomu olgumuzu sunulmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Berrak hücreli karsinom, Endometriozis, Over