Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS323 - MEMENİN ENFARKTE FİBROADENOMU: OLGU SUNUMU
Meme Patolojisi
Nimet Öge Köklü1, Aysun Gökçe1, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu1
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

GİRİŞ

Fibroadenomlar her yaşta görülmekle birlikte genellikle otuz yaş altı genç kadınlarda izlenen memenin en sık benign tümörlerindendir. Tipik olarak düzgün sınırlı, ağrısız, soliter, mobil ve yavaş büyüyen kitleler şeklinde prezente olurlar. Fibroadenomlarda enfarkt gelişimi nadir bir bulgu olup genellikle gebelikte ve laktasyonda görülür. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonrasında, oral kontraseptif kullanımına bağlı olarak, vasküler trombooklüziv hastalıklarda yada spontan enfarktlar görülebilir. Klinikte en sık yakınma ağrılı, ele gelen kitledir. Olgu nadir görülmesi, klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak ayırıcı tanı güçlüğü oluşturabilmesi nedeniyle burada sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

23 yaşında kadın hasta son üç yıldır sağ memede ele gelen, ağrısız kitle nedeniyle hastanemiz genel cerrahi kliniğine başvurdu. Hastanın memesinde akıntı, çekinti, meme başında retraksiyon, travma ve enfeksiyon hikayesi yoktu. Ultrasonografi ve mamografisi dejenere fibroadenom olarak değerlendirildi. Yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisinde yaymalarda kirli granüler zeminde nadir hemosiderin yüklü makrafajlar ile arada birkaç adet küçük kümeler halinde, belirgin sitolojik atipi içermeyen , nadir myoepitelyal hücrelerin izlendiği duktal hücreler görüldü. Kist içeriği ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastanın kozmetik açıdan rahatsız olması üzerine kitle eksize edildi.

Makroskobisi 22 gram ağırlığında 4.2x3.5x2,5 cm boyutlarında meme eksizyon materyalidir. Kesit yüzünde 2.2x1.6 cm çapta sarı renkli macun kıvamında materyalle dolu kistik lezyon izlendi.

Mikroskobide olağan meme dokusundan düzgün sınırla ayrılmış tama yakını nekrotik lezyon izlenmiş olup, lezyon periferinde fokal alanlarda yer yer papilla benzeri yapılar oluşturan, elonge duktus yapılarının gömülü olduğu fibroadenomatoid stroma gözlenmiştir. Histopatolojik bulgular ‘Enfarkte fibroadenom ile uyumlu’ olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Fibroadenomlarda enfarkt gelişimi nadir bir fenomen olup Haagensen ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada sıklığı %0.5 olarak belirtilmiştir. Özellikle frozen kesitlerinde, iğne biyopsilerinde ve ince iğne aspirasyon sitolojilerinde nekrozun varlığı ön planda maligniteyi akla getirsede fibroadenom, filloides tümör, laktasyon adenomu, intraduktal papillom gibi benign meme lezyonlarında enfarktüs gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : enfarkte fibroadenom