Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS027 - ENDOMETRİAL BİYOPSİ MATERYALİNDE NADİR BİR OLGU: MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR
Jinekopatoloji
Merve Eryol1, Tuba Devrim1, Mahi Balcı1, Ayşe Özbek1, Gülhan Özdemir1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
 

Endometrial biyopsi materyalinde nadir bir olgu: malign mikst müllerian tümör

GİRİŞ

Malign mikst müllerian tümör (MMMT), epitelyal ve mezenkimal bileşenler içeren bifazik karakterde malign bir tümördür. Kadın genital sistem tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturmaktadır ve oldukça agresif klinik seyre sahiptir. Hastalar genellikle postmenapozal yaş grubunda olup; en sık başvuru şikayetleri vajinal kanama, kilo kaybı, abdominal kitle ve ağrıdır. Olası risk faktörleri radyasyon maruziyeti, uzun süreli tamoksifen ve ekzojen östrojen kullanımıdır. Bu olguda endometrial küretaj materyalinde saptadığımız MMMT vakasını sunmayı amaçladık.

OLGU

59 yaşında kadın hasta postmenopozal vajinal kanama şikayeti ile kadın doğum polikliniğine başvurdu. Tanısal amaçlı yapılan endometriyal küretaj materyalinin incelenmesinde; stromada iyi differansiyeden az differansiyeye değişen endometrial adenokarsinom odakları yanı sıra tek tek infiltrasyon gösteren, eozinofilik sitoplazmalı, eksantrik yerleşimli, hiperkromatik nükleusa sahip rabdomyoblast benzeri hücreler izlendi. Bu hücrelerin myogenin ve myoglobin ile soluk pozitif boyandığı görülerek hastaya MMMT tanısı verildi. Hastanın daha sonra dış merkezde opere olduğu, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sonrası takibe alındığı öğrenildi.

SONUÇ

MMMT karsinomatöz ve sarkomatöz elemanlardan oluşan bifazik bir tümördür. En sık uterusta görülmektedir. Kadın genital sistem organlarının herhangi birinden gelişebileceği gibi nadiren ekstrapelvik yerleşim de gösterebilir. Karsinomatöz komponent genellikle glandüler tipte iken, sarkomatöz komponent içeriğine göre homolog veya heterolog varyant olarak sınıflandırılmaktadır. MMMT olgularından alınan küretaj materyallerinin genellikle az miktarda olması, nekroz ve kan elemanlarından zengin olması yanı sıra bu az materyalde tümörün sadece sarkomatöz ya da epitelyal bileşeninin bulunabilmesinden dolayı tanı problemleri ortaya çıkabilmektedir. MMMT’ler yüksek gradeli endometriyal karsinomlarla benzer etyolojik, klinik ve patolojik özelliklere sahip olsalar da, daha agresif klinik seyir göstermeleri sebebiyle, özellikle küçük hacimdeki biyopsi materyallerinde son derece dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler : malign mikst müllerian tümör, karsinosarkom, uterus, bifazik tümör