Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS029 - OVARYAN MATÜR KİSTİK TERATOMDA NADİR GÖRÜLEN BİR DOKU: PROSTAT DOKUSU
Jinekopatoloji
Kübra Ekşi1, Merve Yaşaran Benk1, Reyhan Tansel1, Muzaffer Çaydere1, Sema Hücümenoğlu1
1Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji
 

Giriş
Matür kistik teratomlar tüm ovaryan tümörlerin yaklaşık %20’sini oluşturur. En sık reprodüktif dönemde görülmekle birlikte her yaşta görülebilir. Çoğu tesadüfen yakalanan olgular sadece kitle etkisine bağlı semptomlara yol açarlar. Gross olarak genellikle multilokulerdir. Kist içeriği sıklıkla sebum benzeri yağlı materyal, diş ve kıl yumağı içerir. Teratomda sık görülen diğer dokular deri ekleri, nöronal dokular, kıkırdak, solunum sistemi ve gastrointestinal sistem dokularıyken; prostat dokusuna oldukça nadir rastlanır.

Olgu
28 yaşında kadın hasta karın ağrısı nedeniyle acil servisimize başvurmuştur. Yapılan acil pelvik ultrasonografisinde sağ adneksiyel lojda 9x8 cm boyutlarında, konturları düzensiz içerisinde septasyonların izlendiği, semisolid yapıda kistik lezyon izlenmiştir. Hasta da over torsiyonu düşünülerek operasyona alınmıştır. Kliniğimize gönderilen spesmende makroskopik olarak 8.5x8x4.5 cm boyutlarında yer yer bütünlüğü bozulmuş sarı krem renkli kapsül içeren, kesit yüzünü tamamen dolduran kahverenkli koyu kıvamlı materyal ile çok sayıda kıl yapısı izlenmiştir. Mikrokopik olarak skuamöz epitelle çevrili kistik yapının duvarında deri ekleri (kıl folikulleri, sebase glandlar, seröz ve apokrin glandlar), bronş taslağı ve respiratuar sisteme ait mükoz glandlar, ince bağırsak ve mide mukozası, seromüköz glandlardan oluşan tükrük bezi yapısı, lenfoid damarlar, kemik iliği (myeloid doku), sempatik ganglion hücreleri, matür beyin dokusu, pankreas ve fibromuskuler stroma içerisinde yerleşimli prostatik glandlar izlenmiştir. Mevcut bulgular eşliğinde olguya matür kistik teratom tanısı verilmiştir.

Sonuç
Prostat endoderm kökenli üretral tomurcuktan gelişen bir organdır, oysa overler mezoderm kökenli çölemik epitelden gelişen ürogenital sinüs ile ilgisi olmayan organlardır. Kadınlarda Y kromozumu olmadan prostatik dokunun gelişmesi ilginçtir. Matür kistik teratom olgularında da prostatik dokunun görülmesi oldukça nadirdir. Bu nedenle olgumuz sunulmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Over, Matür kistik teratom, Prostat