Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS456 - MESANEDE ENDOMETRİOZİS
Üropatoloji
Çiğdem Ardıç1, Aytül Buğra1, Çağlar Çakır1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
 

Giriş

Endometriozis, endometriumun glandüler ve stromal yapılarının uterus dışında bulunması ile ortaya çıkan bir hastalıktır . Endometriozis üreme çağındaki kadınların %6-10’unda; endometriozisi olan olguların ise yaklaşık %1’inde mesane tutulumu görülebilir. Mesane, üriner sistem içinde en sık etkilenen organdır. Histolojik tanısına, mesane duvarında endometrial gland ve etrafında endometrial stromanın görülmesi ile ulaşılabilinir. Glandlar sadece endoservikal tip epitelle döşeli ise endoservikozis adını alır. Genellikle mesanenin kubbesine veya posterior duvarına yerleşir ve çapı 2,5 cm’ye kadar çıkabilir. Endometriozis ve endoservikozisin birlikte olduğu durumlar ise müllerianozis diye isimlendirilir.

Olgu

Üroloji Kliniğine hematüri şikayetiyle gelen 28 yaşında kadın hastaya yapılan USG’de mesane duvar kalınlığında artış görülmüş olup çekilen MRI’da mesane süperior sol posterolateral duvar komşuluğunda 29x20 mm çaplı düzensiz konturlu, minimal kontrast tutulum gösteren lezyon izlendi. Mesanede kitle şüphesiyle yapılan sistoskopide mesane sağ orifisinin 3cm gerisinde yaklaşık 3 cm çapında, lümene doğru kabarık olan kitle rezeke edildi. Makroskopisinde 2 cc hacminde TUR materyalinin tamamı takibe alındı. Mikroskopisinde muskularis propria lifleri arasında seyrek olarak da lamina propriada glandüler yapılar ve bunları çevreleyen stromal hücreler izlendi. Bazıları stroma içermeyen tubal epitelle döşeli glandüler yapılar da dikkati çekti. Yapılan immünhistokimyasal çalışmada gland epiteli ve stroma östrojen ve progesteron reseptörü ile immün reaktivite gösterdi. CD10 ile stromal hücrelerde zayıf boyanma görüldü. Bu bulgular ile olgu müllerian lezyon (endometriozis ve endoservikozis) olarak değerlendirildi.

Sonuç

Endometriozisin patogenezi tam olarak ortaya konulamamış olmakla birlikte retrograd mensturasyon ve transplantasyon teorisi yanında immunolojik, genetik, çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ortaya atılan teorilerin (retrograd menstruasyon/sampson teorisi, çölomik metaplazi teorisi, venoz/lenfatik sistem ile sirkülasyon) hiçbirisi endometriozis orijinini ve davranışını tamamen açıklayamamaktadır.Biz de morfolojisine bakarak ve immünhistokimyadan yardım alarak müllerian lezyon tanısını koyduğumuz nadir görülen vakamızı sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler : mesane, endometriozis, müllerian lezyon, müllerianozis, endoservikozis