Turkish Neurosurgery 2008 , Vol 18 , Num 2
Ekstratemporal Epilepsi Cerrahisi Sonrası Psikososyal Sonuçlar: Prospektif Klinik bir Çalışma
Taner TANRIVERDİ, Nicole POULIN, Andre OLIVIER
Montreal Neurological Institute, Neurosurgery, Montreal/Quebec, Canada AMAÇ: Bu prospektif klinik çalışmanın amacı ilaca dirençli ekstratemporal lob epilepsisi nedeniyle ameliyat edilen hastalarda kısa ve uzun dönem psikososyal sonuçları ortaya koymaktı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Psikososyal sonuçları değerlendiren soruları içeren anket formu ameliyat sonrası 6. ay ve 2. yılda 23 hasta tarafından doldurulmuştur. Kısa ve uzun dönem sonuçları ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, nöbetin psikososyal sonuçlar üzerine olan etkileri de araştırılmıştır..

BULGULAR: Ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldıklarında, ameliyat sonrası kısa ve uzun sürede elde edilen psikososyal değerlerde ciddi artış bulunmuştur. Uzun dönemde, sosyal ve psikososyal değerlerde anlamlı artışlar görülmüştür. (p < 0.05). İlaca bağlı yan etkilerin algılanması ameliyat öncesine göre uzun dönemde anlamlı bir şekilde artış göstermiştir (p = 0.003). Psikososyal sonuçlar, nöbetsiz hastalarda nöbeti devam eden hastalara oranla daha iyi olmuştur, fakat sadece “epilepsi etki değeri” ameliyat sonrası 6. ayda iki hasta grubu arasında anlamlı fark göstermiştir (p = 0.02).

SONUÇ: Bu calışma göstermiştir ki, ekstratemporal lob epilepsi cerrahisi, hastalarda psikososyal hayatı olumlu etkilemiştir, fakat ameliyat sonrası geçirilen nöbet, psikososyal hayatın iyileşmesinde anahtar rol oynamamaktadır. Keywords : Epilepsi, Epilepsi cerrahisi, Ekstratemporal epilepsi, Nöbet, Nöbet sonuçları, Psikososyal sonuçlar, Hayat kalitesi

Corresponding author : Taner Tanrıverdi, tanerato2000@yahoo.com