Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS063(26) - Malign mezotelyomanın atipik lokalizasyonda kutanöz metastazı: olgu sunumu ve literatür taraması
Dermatopatoloji
Burcu Müzeyyen Kaplan 1, Gülçin Şimşek 1, Nesrin Gürçay 2
1 Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

Malign mezotelyoma (MM) plevra, periton ve perikardı tutan agresif ve invaziv neoplazidir. Mezotelyoma sıklıkla kan yoluyla visseral organlara metastaz yapar. Cilt ve cilt altı dokuya metastazı nadiren literatürde bulunabilir ve direk yayılımla torasentez lokalizasyonunda meydana geldiği düşünülmektedir. Kutanöz metastatik MM diğer primer ve metastatik neoplazileri taklit ettiği için histolojik incelemesi zordur. Olgumuzda primer plevral MM ve primer akciğer adenokanseri tanısı olan hastanın boynundan alınan biyopsiye koyduğumuz MM metastazı tanısını anlatmaktayız.

Olgu

66 yaşında erkek hastanın boynundaki 2 cm?lik nodüler lezyondan insizyonel biyopsi gönderilmiştir. Hasta 10 senedir malign plevral mezotelyoma tanısıyla kemoterapi almış olup, 2 sene once ikinci primer tümör olarak akciğer adenokarsinomu tanısı almıştır. Hastaya tedavi amacıyla sayısız torasentez yapılmıştır. Makroskopik özellik izlenmeyen deri biyopsisinin mikroskopik incelemesinde bütün dermis ile lenfatikleri dolduran, belirli arkitektür oluşturmayan, tek hücrelerden oluşan, iri-hiperkromatik-pleomorfik atipik tek ve multipl nükleuslu, belirgin nükleollü hücreler izlendi. Epidermis tutulumu ve/veya intrasitoplazmik pigment izlenmedi. Histomorfolojik bulgular ve klinik eşliğinde hücrelerin metastatik tümör infiltrasyonu olduğu düşünülmüştür. Çift primeri olan hastanın biyopsisine immünhistokimyasal (İHK) çalışma uygulanmış olup tümör hücreleri kalretinin, CK7, PanCK pozitif; CEA, CK20, MelanA, CD45 negatif izlenmiştir. Mevcut histomorfolojik ve İHK bulgular eşliğinde olgu MM kutanöz metastazı olarak raporlanmıştır.

Torasentez efüzyon olan bölgeden, genelde torakal vertebralar hizasından yapılmaktadır. Literatüre bakıldığında, MM hastalarında cilt metastazı saptandığında, metastaz yeri torasentez lokalizasyonu olarak bildiriliyor. Torasentezde mesleki beceri usulüne uygun yapılmazsa ekim yolu ile torasentez hattı boyunca deriye kadar tümör yayılabilir ki literatürde deri metastazlarının sorumlusu olarak bu durum gösterilmektedir. Vakamızda farklı olarak boyun bölgesinde, herhangi bir girişim yapılmayan bölgede metastaz mevcuttur. Metastaz lokalizasyonu atipik olan ve ayırıcı tanıda birçok primer ve metastatik lezyonla karışan mezotelyoma vakasını sunmak istedik.

Sonuç

MM kutanöz metastazı nadir olup, çoğunluğu göğüs duvarındaki postoperatif skarlara olmaktadır. Histomorfolojik olarak primer adneksiyel neoplazilerden, melanomdan ve metastatik tümörlerden ayırt edilmelidir. Kalretinin MM hücrelerini sitoplazmik ve nükleer boyayan en spesifik İHK belirteçtir.
Anahtar Kelimeler : kutanöz metastaz, malign mezotelyoma, kalretinin