Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS123(39) - Papiller tiroid karsinomunun kolumnar hücreli varyantı: Olgu sunumu
Endokrin Patoloji
Orhan Semerci 1, Hasan Güçer 1
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ad, Rize
  GİRİŞ

Papiller tiroid karsinomunun kolumnar hücreli varyantı nadir görülür ve klinik seyri oldukça agresiftir. Nükleer özellikleri papiller tiroid karsinomununkilere benzemez ve morfolojik olarak metastatik adenokarsinomları ve medüller karsinomu taklit edebilir. Patoloji uzmanları için potansiyel bir tanısal tuzak olan kolumnar hücreli papiller karsinom olgusunu morfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ile birlikte sunmayı amaçladık.

OLGU

Boynunda sertlik ve şişlik yakınması ile başvuran 54 yaşındaki kadın hastaya multinodüler guatr tanısı ile total tiroidektomi uygulandı.Tiroid bezinin makroskopik incelemesinde, sol lobda 2x1.5 cm ölçülerinde, merkezi kanamalı kolloidal nodül ile üst polde yerleşik 0.6x0.5 cm ölçülerinde beyaz renkli sert kıvamlı nodül izlendi. Tiroidektomi materyalinin tamamı örneklendi. Küçük nodül mikroskopik olarak, psödostratifikasyon gösteren, oval ve nispeten hiperkromatik nükleuslu, uzun hücreler ile döşeli gland benzeri irili ufaklı folliküllerden ve papiller yapılardan oluşmaktaydı. Papiller tiroid karsinomuna özgü nükleer özellikler yoktu. Bazı folliküllerin lümeninde kolloid mevcuttu. Neoplastik hücreler immünhistokimyasal olarak TTF-1, PAX8, CDX2, ER ve PR ile diffüz ve kuvvetli pozitif, CD5 ile negatifti. Tiroglobulin az sayıda follikül epitel hücresinde ve kolloidde pozitifti. Siklin D1 ile aşırı immünekspresyon saptandı. β-katenin sitoplazmik membrana lokalize idi. Ki-67 proliferasyon indeksi %10-15 arasındaydı. p53 ile hücrelerin %10’undan daha azında zayıf-orta şiddette pozitivite görüldü. Bu bulgularla olguya papiller mikrokarsinom, kolumnar hücreli varyant tanısı konuldu.

SONUÇ

Papiller tiroid karsinomunun kolumnar hücreli varyantı, karakteristik papiller karsinom nükleer özelliklerinden yoksun oluşu ve tiroide özgü olmayan transkripsiyon faktörlerini de ifade etmesi nedeniyle, rutin patoloji pratiği sırasında kolaylıkla gözden kaçabilir. CDX2 ve/veya ER, PR pozitifliği gösteren tiroid lezyonlarında metastaz olasılığının yanı sıra papiller karsinomun kolumnar hücreli varyantı akılda tutulmalı ve ayırımı için panele mutlaka TTF-1, tiroglobulin ve PAX8 de eklenmelidir.
Anahtar Kelimeler : Kolumnar hücreli varyant, papiller mikrokarsinom, PAX8, CDX2, TTF-1