Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS474(43) - Memenin primer malign fibröz histiositomu: Olgu sunumu
Meme Patolojisi
Sevcan Balcı 1, Ali Rıza Kandiloğlu 2, Uğur Durukan 3
1 Iğdır Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü
2 Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Patoloji Ad.
3 Koç Üniversitesi Genel Cerrahi Ad.
  GİRİŞ: Memenin primer sarkomları oldukça nadir görülen tümörler olup, tüm meme tümörlerinin %1’inden daha azını oluşturur. Bu tümörler arasında malign fibröz histiositom (MFH) daha da nadirdir. Genellikle meme karsinomu tedavisi nedeniyle uygulanan radyoterapi sonrası görülür.

OLGU: Iğdır Devlet Hastanesi Genel cerrahi polikinliğine memede şişlik şikayetiyle başvuran hastanın yapılan tetkiklerde; sol memede en büyük boyutu 8 cm olan kitle tespit edilerek, lezyona patolojik örnekleme önerildi. Hastanın tru-cut biopsi materyalinin yapılan incelemesinde; “histopatolojik bulgular stromal/ mezenkimal bir tümörü düşündürmekte olup, kesin tanının total eksizyon materyalinde verilmesi uygundur” şeklinde bir rapor düzenlendi. Bir ay sonra ameliyata alınan hastaya; sol meme modifiye radikal mastektomi operasyonu uygulandı. Makroskopik incelemede; üst dış kadran santral bölge yerleşimli 8x7,5x7 cm ölçülerde, iyi sınırlı, nodüler, lastik kıvamında, beyaz renkli kitle görüldü. Kesit yüzü parlak beyaz renkli, solid alanlar yanı sıra küçük kistik boşluklar içeriyordu. Aksiller bölgeden en büyüğü 2x1x1 cm ölçülerde toplam 15 adet lenf düğümü disseke edildi. Hematoksilen-Eozin düzeyinde yapılan incelemede; sellüler stromada, şekil ve boyut farkı gösteren, iğsi ya da oval hücrelerin storiform veya kısa fasiküller şeklinde dizilim gösterdiği arada binüklee bizaar hücrelerin bulunduğu, yer yer dev hücrelerin de eşlik ettiği tümöral lezyon izlendi. Lezyonda çok sayıda genişlemiş, bir kısmı yarık şeklinde damar yapısı izlendi. 10 BBA' da 3-4 mitoz görüldü. Laboratuarımızda immunhistokimyasal çalışmaların yapılamaması nedeniyle olgu, Celal Bayar Üniversitesi Patoloji AD. Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Kandiloğlu’ na konsülte edildi. Olguya Ki-67, düz kas aktini, pansitokeratin, CD34 ve desmin gibi immunhistokimyasal boyalar uygulandı. Sonuç olarak olgu “Malign fibröz histiositom” olarak raporlandı. Lenf düğümlerinde metastaz görülmedi. Cerrahi sınırlar salimdi. Hasta ek bir tedavi almadı ve 30 aylık takipte lokal nüks ya da metastaz görülmedi.

SONUÇ: Amacımız bu nadir görülen tümörü litaratürde yer alan olgular eşliğinde gözden geçirmek, memenin MFH’nin histopatolojik ve biyolojik özelliklerini değerlendirmek, elde edilen bilgiler ışığında uygun tedavi yöntemleri ve klinik gidiş ile ilgili litaratüre katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler : Meme, primer, malign fibröz histiositom, sarkom,