Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS155(46) - Endoskopik Ve Kolonoskopik Biyopsilerin İncelemesinde Kesit Sayısının Tanıya Etkisi
Gastrointestinal Patoloji
Burcu Saka 1, Gülbanu Canbaloğlu Erkan 2, Gökhan Baysoy 3
1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Patoloji
2 İstanbul Medipol Üniversitesi, Gastroenteroloji
3 İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Gastroenterolojisi
  AMAÇ

Gastrointestinal sistem (gis) biyopsilerinin incelemesinde, kesit sayısı ve yöntemi standardize olmayıp, tartışma konusudur. Bu amaçla seri kesit (sk) ile elde edilen 2 lam arasında; tanı farkı olup olmadığı, fark var ise klinik önemi ve farklılığa neden olan faktörler araştırılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamıza, Ocak-Haziran 2018 tarihleri boyunca tek gözlemci tarafından değerlendirilen tüm biyopsiler (bx) dahil edilmiş, kurumumuzdaki rutin inceleme yöntemiyle değerlendirilmiştir. Buna göre; bxler ?4parça/1 kasetlenmiştir. Her lamda 8 kesit olacak şekilde, 3,5 mikron kalınlığında, 2 lam sk hazırlanmıştır. Hasta yaşı, cinsiyeti, bx lokalizasyonu, parça&kaset sayısı, en büyük parçanın çapı, 1. ve 2. lam için tanılar not edilmiştir. Tanılar; lezyonsuz, nonneoplastik lezyonlu ve neoplastik olarak gruplanmıştır. Mide bxlerinde, aktivite, intestinal metaplazi(im), lenfoid agregat(la) ve atrofi de not edilmiştir. Tanı farkı oranları McNemar Ki-Kare testi ile karşılaştırılmıştır.

BULGULAR

948 hastaya (E/K=1) ait, 1715 bx (özofagus: 98, mide: 940, duodenum: 150, terminal ileum: 57, kolon: 470) değerlendirilmiştir. Hasta yaşı 46+/-19 (2-93), parça sayısı 2,5+/-2,3 (1-47), kaset sayısı 1,2+/-0,6 (1-13) ve biyopsi çapı 0,4+/-0,2 (0,1-3) cm?dir. Biyopsilerin 734?ü normale yakın histolojide olup, 745?i nonneoplastik, 236?sı neoplastik lezyon içermektedir. Mideye ait biyopsilerde aktivite %38, im %12, la %25 ve atrofi %8,5 oranındadır. İlk kesiti lezyonsuz olan 799 bxnin 31?inde (%4) lezyon eklenirken, lezyonlu 916 bxnin 7?sinde (%0.8) kaybolmuştur (p< 0.001). Bxlerin %97,7?sinde (n=1677, lezyonlu/lezyonsuz: 1,25) tanı değişmemiştir. Tanısı değişen 38 bxnin, %18,4? ünde 1. lamda izlenen bulgu kaybolurken, %81,6? sında ise yeni bir bulgu eklenmiştir. Eklenen bulguların %54,8?inin klinik önemi olup, bunlar; granülom (n=1), im (n=14), atrofi (n=1), la (n=4), pilorik metaplazi (n=1), tubuler adenom (n=2) ve hiperplastik polip (n=1) şeklindedir. Tanı değişikliği ile mide lokalizasyonu açısından ilişki bulunurken (p< 0.001), cinsiyet, yaş, tanı grubu, parça&kaset sayısı ve bx çapı açısından bir ilişki saptanmamıştır.

SONUÇ

Çalışmamızda seri kesit ile klinik yönetimi etkileyen değişiklik eklenen vaka sayısı, %1?den az oranda tespit edilmiş olup, aralarında malignite mevcut değildir. Lezyonlu ve lezyonsuz olgular karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmış, lezyonsuz bxlerin %4?ünde lezyon eklenirken, lezyonların %1?inin kaybolduğu görülmüştür. Tanı değişikliğini etkileyen faktör olarak, antrum lokalizasyonu öne çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Endoskopi, Kolonoskopi, Biyopsi, Kesit