Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS323(54) - Sezeryan Skarı Endometriozisi; Olgu Sunumu
Jinekopatoloji
Leymune Parlak 1, Bahar Memiş 1, Osman Aydoğmuş 2
1 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Patoloji Kliniği
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; Patoloji Kliniği
  GİRİŞ: Endometriozis endometriuma ait gland ve stromadan oluşan fonksiyonel endometrial dokunun uterin kavite dışında görülmesidir. En sık overler, Douglas boşluğu, sakrouterin ligamentler ve pelvik peritonda görülür. Bu lokalizasyonlar özellikle abdominal ağrı ve infertilite ile ilişkilidir. Ayrıca akciğer, apendiks, beyin, üreter, kolon nazal kavite, deri, böbrek gibi ekstrapelvik organlarda da sıklığı az olsa da görülebilir. Bir diğer nadir bölge sezeryan skarıdır. Özellikle sezeryan öyküsü olan, menstruel kanamalara eşlik eden skar yeri ağrılarında ve şişliklerinde ayırıcı tanıda düşünmek gerekir.

OLGU: İki kez sezeryan öyküsü olan 27 yaşındaki kadın hasta, yaklaşık altı aydır var olan sezeryan skar alanındaki ağrı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede skar alanının sağ lateralinde yaklaşık 2x2 cm kitle mevcuttu. Batın USG ve BTde 'Batın sağ alt kadranda cilt altında insizyon skarı lokalizasyonunda, yaklaşık 26x31 mm boyutunda homojen, noduler lezyon izlendi. ' şeklinde raporlandı. Endometriozis ön tanısı ile kitle eksize edildi. Patoloji labaratuvarına gönderilen materyal; makroskopik olarak 5x3 cm ölçülerinde cilt-cilt altı dokuya aitti. Kesit yüzünde değişik büyüklüklerde içleri kan ile dolu kistik alanlar görüldü. Örneklenen parçalarda; subkutan yağlı doku içine yerleşim gösteren sellüler stroma içerisinde endometrial glandüler yapılar görüldü. Yapılan immunohistokimyasal çalışmalarda CD10 ile sellüler stromada, ER ve PR ile glandlarda pozitif boyanma izlendi. Olguya histomorfolojik görünüm, immunohistokimyasal bulgular ve hastanın sezeryan öyküsü varlığı ile skar endometriozisi tanısı verildi.

SONUÇ: Sezeryan skar alanında görülen, özellikle menstruasyon ile eş zamanlı olan siklik ağrılarda endometriozis ayırıcı tanıda ilk sırada düşünülmelidir. Böylelikle erken tanıya bağlı tedavi de geçikmeden yapılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler : Endometriozis, Sezeryan, Skar