Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS300(59) - Overin primer karsinosarkomu
Jinekopatoloji
Sevda Akyol 1, Fatma Öz Atalay 1, Mehmet Aral Atalay 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Uludağ Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  Giriş: Primer karsinosarkom, overde oldukça nadir görülen bir malignitedir. Malign mikst müllerian tümör olarak da adlandırılan bu tümör bifazik neoplazi olup yüksek gradeli, malign epitelyal ve mezenşimal komponentlerden meydana gelir.

Olgu: 47 yaşında kadın hasta bilateral adneksiyal kitle nedeniyle hastanemizde opere edilmiştir. Bölümümüze gönderilen makroskopi materyali incelendiğinde sol adneksin 10,5x8x4 cm boyutlarında ve 6x2,5 cm çapında solid alan dışında kistik yapıda olduğu izlenmiştir. Sağ adneksteki 13x7x5 cm boyutlarındaki kitlenin tamamen solid yapıda olduğu görüldü. Histopatolojik incelemede sol adneks yerleşimli tümör yarık benzeri boşluklar içeren solid tabakalar, papiller ve glandüler yapılar yapmış, yüksek dereceli nükleer atipi içeren hücrelerden oluşan yüksek dereceli seröz karsinomadan oluşurken sağ adneks yerleşimli tümörde bunlara ek olarak atipik iğsi hücrelerin oluşturduğu sellüler stromal komponent dikkati çekmiştir. Hastaya ait histerektomi materyalinde endometrium atrofik olup serozal yüzeyde tümör implantları mevcuttu.

Sonuç: Over karsinosarkomunun patogenezinde iki komponentin de ortak epitelyal kök hücreden orijin aldığı ve epitelyal mezenşimal transformasyon sonucu sarkomatöz komponentin geliştiği kanıtlanmıştır. Endometriumda daha sık görülen bu tümör primer olarak overde çok daha nadir görülse de ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Ayrıca mezenşimal veya epitelyal komponentlerden çok küçük bir alanda oluşabileceği için yeterli örnekleme yapılmasına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler : karsinosarkom, over, primer