Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS315(61) - Ekstramedüller hematopoez odakları içeren leiomyom
Jinekopatoloji
Sevda Akyol 1, Seçil Hasdemir 1, Fatma Öz Atalay 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  Giriş: Ekstramedüller hematopoez(EMH), kemik iliği ve periferik kan dışında, hematopoietik dokunun neoplastik olmayan proliferasyonudur. Yetişkinlerde kemik iliği yetmezliğine kompansatuar olarak meydana gelse de lokal EMH kan hastalıkları ile ilişkili değildir ve vücudun herhangi bir kısmında ortaya çıkabilir.

Olgu: 37 yaşında kadın hasta son 5 aydır dismenore ve metroraji yakınmaları olması üzerine hastanemize başvurmuştur. Yapılan ultrasonografik incelemede endometrial kaviteyi tamamen dolduran polip veya submukozal myom olduğu düşünülen bir lezyon görülmüştür. Hastanın özgeçmişinde bilinen sistemik bir hastalığı yoktur. Tam kan sayımı ve diğer laboratuar bulguları sonucunda demir eksikliği anemisi saptanmıştır. Hastaya myomektomi yapılmış ve 5,5x4,5x4 cm boyutlarında bir adet nodüler doku bölümümüze gönderilmiştir. Dokunun kesit yüzeyi gri beyaz renkte solid, girdapsı görünümde izlenmiştir. Histopatolojik incelemede leiomyom stromasında yerleşmiş, hiperkromatik nükleuslu, nükleus / sitoplazma oranları yüksek, farklı büyüklüklerde birkaç hücre grubundan oluşan küçük odaklara rastlanmıştır. Yapılan çok sayıda immünohistokimyasal çalışma sonucunda ( CK, EMA, CD34, LCA, CD56, CD20, CD3, MPO, glikoforin A, sinaptofizin, kromogranin) küçük odaklardaki hücre gruplarının eritroid ve myeloid seri öncülleri içeren ekstramedüller hematopoez alanları olduğu ortaya konmuştur.

Sonuç: EMH? in leiomyom içinde yer alması oldukça nadirdir. Leiomyom nedeniyle oluşan kronik kan kaybına kompansatuar reaksiyon olarak geliştiği düşünülmektedir. Bu durumun ayırıcı tanısında hücrelerin atipik görünümü nedeniyle leiomyom içine tümör metastazı, lenfoma ve özellikle myeloid sarkom gibi myeloblast içeren tümörler akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : ekstramedüller hematopoez, leiomyom