Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS033(41) - Tiroidde Kontralateral Lenf Nodu Metastazı Yapan Kollizyon Tümör Olgusu
Baş ve Boyun Patolojisi
Altan Kavuncuoğlu 1, Gaye Güler Tezel 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  GİRİŞ

Kollizyon tümörler aynı lokalizasyonda bir arada görülüp bağımsız histomorfolojik özellikler sergileyen nadir tümörlerdir. Literatürde tiroidde de kollizyon tümör vakaları bildirilmiştir ve bu tümörler gerek tanısal anlamda gerekse klinik yönetim anlamında güçlük yaratabilmektedir. Olgumuzda sol lobda medüller karsinom odağı yanısıra, sağ lob çevresindeki bir lenf nodunda, sağ lobda tümör olmaksızın, papiller tiroid karsinom metastazı saptanmıştır. Alınan yeni parçalarda neoplazmın sol lobdaki medüller karsinom içinde yer alan bir papiller tiroid karsinomunun (kollizyon tümörü) metastazını temsil ettiği anlaşılmıştır.

OLGU

45 yaşında erkek, kardiyovasküler nedenlerle klinik takipteyken 4 yıldır artan boyun şişliği, çarpıntı ve kızarıklık şikayetleriyle başvurmuştur. Fizik muayenede sol tiroid lojunda 3-4 cm’lik nodül ve trakeal deviasyon saptanmıştır. Ultrason görüntülemesinde sol lobun tamamına yakınını dolduran, mikrokalsifikasyon içeren vaskülarize kitle ile kalsitonin yüksekliği bulunmuştur, sitolojisi medüller karsinom olarak raporlanmış ve total tiroidektomi uygulanmıştır. Makroskopisinde sol lobu hemen tümüyle dolduran istmusa da fokal uzanım gösteren 5,8 cm çaplı bir nodül ve istmus inferiorunda da 1,8 - 3,5 cm çaplı multipl nodüller halinde, homojen açık kahverenkli solid tümöral lezyonlar görülmüştür. İlk mikroskopik incelemede sol lob ve istmusta trabeküler/yuvalanma paterni ile stromal amiloid birikimi gösteren medüller karsinom izlenmiştir. Sağ taraf peritiroidal yağ dokuda kısmi koter artefaktı içeren bir lenf nodunda, gelişim paterni ve immünhistokimyasal profili papiller tiroid karsinomu ile uyumlu metastatik odak bulunmuştur; sağ lobda tümör izlenmemiştir. Sağ lob tümüyle, sol lob kısmen rastgele yeni parçalarla örneklenmiştir. Sağ lobda tümör saptanmamıştır. Bununla birlikte medüller tiroid karsinomu içinde küçük bir odakta klasik papiller tiroid karsinomu saptanması üzerine olgu kollizyon tümör olarak değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA

Tiroidde medüller – papiller karsinom birlikteliği oldukça nadirdir. Bunun ultimobrankial cisimde yer alan progenitör hücrelerden, ya da ortak tümörojenik uyaran neticesinde senkron olarak parafoliküler ve folikül epitel hücrelerinden kaynaklandığı öne sürülmüştür. İpsilateral/kontralateral lenf nodlarında her iki tümör komponenti de bulunabilir ve teknik artefaktlar kollizyon tümörlerin saptanmasını engelleyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kollizyon tümör, tiroid