Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS518(68) - Nadir Görülen Plasental Koryoanjioma: Olgu Sunumu
Pediatrik ve Perinatal Patoloji
Gizem Teoman 1, Şafak Ersöz 1, Zeynep Türkmen Usta 1, Arife Çiçek 1
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon
  Koryoanjioma plasentanın en sık görülen benign tümörüdür. Histolojik olarak koryonik dokudan kaynaklanır ve yapılan çalışmalarda, sıklığı yaklaşık olarak %1 olarak belirtilmektedir. Koryoanjiomalarda tümör çapı genellikle 5 cm’den küçüktür. Bununla birlikle çapı 5 cm’den büyük tümörler çok nadir görülmektedir ve sıklığı yaklaşık olarak %0.1 ile %0.3 arasındadır.

Otuz yaşında G2 P1 olan gebe, 22. gebelik haftasında kontrollerinde ayrıntılı USG’de plasental kitle tespit edildi. Anne ve fetüse doğuma kadar haftalık takipler yapıldı. Gebelik 38 haftada sezeryan ile 3390 gram tek canlı fetüs doğurtularak sonlandırıldı. Sezeryan doğum sonrası plasenta makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi.

Makroskopik değerlendirmede, santralinde yaygın damarlanması olan plasentaya göre daha açık renkli yaklaşık 7 cm çapında sert kitlesel lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede, yer yer gevşek miksoid ve yer yer daha hiyalinize fibrotik stroma içerisinde lobüller adalar tarzında yerleşim gösteren, bir kısım birbiriyle anastamoz yapan, kapiller tipte vasküler yapılardan oluşmuş lezyon tespit edildi. Bu vasküler yapıların düzenli görünümde endotel hücreleriyle döşeli olduğu görüldü. İmmünohistokimyasal çalışmada kapiller endotel hücrelerinin CD31 ve CD 34 ile pozitif boyandığı görüldü. Yapılan histopatolojik değerlendirme sonucu kapiller tip koryoanjioma tanısı koyuldu.

Koryoanjioma plasentanın en sık görülen benign tümörüdür. Genellikle asemptomatik seyreder ve sıklıkla ikinci trimesterde yapılan obstetrik USG incelemesinde rastlantısal olarak tespit edilir. Plasental koryoanjiomanın ayırıcı tanısında hidatiform mol, büyük veya dejenere leiomyom, plasental teratom ve intraplasental hemoraji göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Koryoanjioma, Plasenta