Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS003(70) - Parotis Yerleşimli Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Recep Bedir 1, Orhan Semerci 1, Cüneyt Yurdakul 1, Engin Dursun 2
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ad, Rize
2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ad, Rize
  Giriş

Tükürük bezi lenfomaları oldukça nadirdir. Tüm tükürük bezi neoplazilerinin %1.7-6’sını, baş boyun bölgesi ekstranodal lenfomalarının %6-26’sını oluşturur. Tükürük bezinin primer lenfoması genellikle erişkin yaştaki hastaları etkiler. Ortalama yaş 57-63 arasındadır. Bilateralite vakaların %2.3-10’unda görülür. Olguların yaklaşık %70’inde parotis bezi tutulumu gözlenir. Bunu submandibüler bez (%20) ve minör bezler (%10) takip eder. Parotis yerleşimli diffüz büyük B hücreli lenfoma nadir görüldüğü için olguyu sunuyoruz.

Olgu

Otuzdört yaşında erkek hasta 2 aydır devam eden yüzde şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan fizik muayenede sağ preauriküler bölgede yaklaşık 2x1 cm’lik hareketsiz kitlesel lezyon tespit edildi. USG’ de sağ parotis kuyruk kesiminde yüzeyel yerleşimli 13x10 mm ebatlı hipoekoik lezyon izlendi. Hasta opere edildi. Makroskopik incelemede 5.5x3.5x2 ölçülerinde yüzeyel parotidektomi materyali kesitinde 1.5x1.3 cm ölçülerinde düzgün sınırlı, solid lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede tükürük bezi komşuluğundaki lenf nodu yapısını tama yakın ortadan kaldıran iri hiperkromatik nükleuslu, belirgin nükleoluslu atipik lenfoid hücrelerden oluşan tümör izlendi .İmmunohistokimyasal incelemede neoplastik hücrelerde LCA, CD20 diffüz pozitif, CD3 ve CD5 ile negatif boyanma izlendi. Tümörün Ki-67 proliferasyon indeksi yüksekti (%70-80). Bu bulgular ile olguya parotis yerleşimli diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı konuldu.

Sonuç

Tükürük bezinin primer lenfoması çoğunlukla parotis bezini tutar. Parotis bezin kendinden köken alabileceği gibi intraparotidal lenf nodlarından da köken alabilir. Tükürük bezi lenfomalarının çoğu B hücre kökenlidir. En sık MALT lenfoma izlenmekle beraber folliküler lenfoma ve diffüz büyük B hücreli lenfoma da gözlenebilir. Klinik olarak sıklıkla tek taraflı ağrısız kitle şeklinde bulgu verir. Hastaların %80’ den fazlasında hastalık lokalize evrede (evre 1-2) saptanır. Tükürük bezinde Mantle hücreli lenfoma, kronik lenfositik lenfoma, Burkitt lenfoma, periferal T hücreli lenfoma, ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, anaplastik büyük hücreli lenfoma ve Hodgkin lenfoma olguları da bildirilmiştir. Warthin tümörünün lenfoid stromasında görülen lenfomalar da rapor edilmiştir. Sonuç olarak parotis içinde yerleşim gösteren lenfomalar nadir olmak ile birlikte parotiste kitle yapan lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler : Parotis bezi, Lenfoma, İmmünohistokimya