Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS055(81) - Oral kavitede yerleşim gösteren schwannom olgularımız
Baş ve Boyun Patolojisi
Orhan Semerci 1, Recep Bedir 1, Muhammet Safa Ayazoğlu 1, Mehpare Suntur 1, Muhammed Yunus Akar 1, Engin Dursun 2
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ad, Rize
2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ad, Rize
  GİRİŞ

Schwannom periferik sinir kılıfının schwann hücrelerinin proliferasyonu sonucu oluşan benign bir neoplazmdır. Oral kavitedeki en sık yerleşim yeri dil olmakla birlikte tüm ağız içinde gözlenebilir. Genelde asemptomatik submukozal kapsüllü lezyon şeklinde gözlenir. Lezyon yavaş büyür ancak bazı olgularda internal hemorajiye bağlı hızlı büyüme gözlenebilir. Patoloji laboratuarımızda Haziran 2013 - Haziran 2018 tarihleri arasında tanı alan 6 adet oral schwannom olgu serimizi sunuyoruz.

OLGULAR

Altı adet olgu, yaşları 19 ile 55 arasında (ortalama 42.4) değişen 3 erkek ve 3 kadından oluşmaktaydı. Olguların 3 tanesi (%50) literatürde de en sık yerleşim yeri olarak bildirilen dilde yerleşmişti. İki tanesi dudak, bir tanesi gingiva yerleşimliydi. Olguların makroksopik incelemesinde en büyüğünün 2.5 cm, en küçüğünün 0.5 cm çapında olduğu saptandı. Olguların mikroskopik incelemesinde Antoni A ve Antoni B alanları içeren palizatlanmış şekilde dizilim gösteren, yer yer Verocay cisimleri oluşturan, iğsi hücrelerden oluşan tümör izlendi. Bütün olgularda diffüz S-100 pozitifliği saptandı.

SONUÇLAR

Tümörlerin, histopatolojik incelemesinde iki farklı paterndeki iğsi hücrelerden oluştuğu görüldü; Antoni A alanlarında çekirdekleri palizad oluşturacak şekilde aynı hizada sıralanan ve birbirini kesen fasiküller şeklinde düzenlenmiş bombeli nükleuslu iğsi tümöral hücreler gözlenirken, Antoni B alanlarında bol miksoid ekstraselüler matrikste gevşek olarak dağılmış iğsi tümöral hücreler izlendi. Olgularda yer yer kistik ve hemorajik değişiklikler gözlendi. Tüm olgularda, immünohistokimyasal olarak diffüz şekilde S-100 pozitifliği saptandı. Bu tümörlerin tamamı total eksizyon ile tedavi edilmiştir. Takip süresince hiçbir olguda nüks gözlenmemiştir. Tam olarak çıkartılmayan olgularda nüks gözlenebilir.

Schwannomlar yumuşak dokularda, iç organlarda ya da spinal sinir köklerinde görülebilmesine karşın tüm vücutta ve oral kavitede de görülebilir. Çoğu sporadik olmasına karşın %10 kadarı ailesel nörofibromatozis tip 2 ile ilişkilidir. Schwannomlar nükleer pleomorfizm, vasküler hyalinizasyon, kistik değişiklikler, nekroz ve mitoz gibi dejeneratif değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle bu tümörlerde görülebilen dejeneratif değişiklikler bazen maligniteyi taklit edebileceği için yanlış tanı verilmesinden kaçınılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Schwannom, oral kavite, dil, S-100, immünohistokimya