Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS112(87) - Kondroid siringoma, nadir görülen bir olgu
Dermatopatoloji
Mürüvvet Akçay Çelik 1, Havva Erdem 1, Nurten Turhan Haktanır 2
1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı
  Giriş: Kondroid siringoma, yavaş büyüme gösteren, ağrısız, nadir bir deri eki tümörüdür. Genellikle yetişkin erkeklerde izlenir ve çoğunlukla benign karakterlidir.Spesifik lokalizasyonu yoktur, ancak baş ve boyun bölgesinde daha sık izlenir. 0.5-3 cm arasındaki çaplarda, intradermal veya subkutan nodül şeklinde görülür. Kondroid siringoma; epitelyal ve stromal kompanentlerin birlikteliğinden dolayı, derinin mikst tümörü olarak da adlandırılır.

Bu tümörün spesifik bir makroskobik görünümü olmadığından, sık görülen diğer tümöral lezyonlarla karıştırılabilir ve klinik olarak bu tümör yanlış tanı almaktadır.Tanısı sıklıkla histopatolojik inceleme ile konulmaktadır.Cerrahi olarak tedavi edilir.Total olarak eksize edilemediklerinde nüks görülebilir.

Olgu: Yaklaşık bir yıldan uzun süredir sağ kaş süperiorunda kitle tarifleyen 33 yaşındaki erkek hasta, hastanemiz plastik cerrahi bölümüne başvurdu. Epidermal kist ön tanısıyla opere edildi.Makroskopik olarak bize gelen doku örneği; 1.2x1x1cm boyutlu, iyi sınırlı nodüler,kistik görünümlüydü, krem renkli kitlenin kesit yüzü sarı renkli izlenmişti.Mikroskopik olarak belirgin kondroid, mikzoid stromada bazaloid adalar ve bunların yanında kübik epitelle döşeli duktuslar izlendi ve olgu, bu mikroskopik bulgular eşliğinde; Kondroid siringoma tanısı aldı.

Sonuç: Kondroid siringoma; genellikle benign olan nadir bir deri eki tümörüdür.Epitelyal ve mezenkimal komponentleri bir arada bulundurduğu için mikst tümör de denmektedir.Ayırıcı tanısında; Pleomorfik adenom, kondroid lipom bulunmaktadır. Malign formu da ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Malign Kondroid siringoma; çok daha nadir, atipi ve nekroz içeren, invaziv histolojik görünümlüdür.

Olgu; nadir görülen bir deri eki tümörü olduğundan ve klinik olarak sık görülen diğer tümöral lezyonlarla karıştırılabildiğinden dolayı sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Kondroid siringoma, derinin mikst tümörü