Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS459(90) - Meme başı adenomu ve Juvenil papillomatozis : erken yaşta memede görülen 2 farklı olgu
Meme Patolojisi
Mürüvvet Akçay Çelik 1, Havva Erdem 1
1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  Giriş:Meme başı adenomu; memenin nispeten nadir görülen benign bir neoplazmıdır.Klinik özellikleri; memenin invaziv duktal karsinomu veya Paget hastalığı ile benzerlik göstermektedir.Meme başının yaygın papillomatozisi, subareolar dukt papillomatozis ve eroziv adenomatozis olarak da adlandırılır.En sık 5. ve 6. dekatta görülür, fakat her yaşta kadınlarda ve erkeklerde izlenebilir.

Juvenil papillomatozis; genellikle klinik olarak fibroadenomla karıştırılabilen, iyi sınırlı, sert bir kitledir.Genelde 30 yaş altındaki genç kadınlarda görülür.Olguların üçte ikisi 25 yaş altındadır.Makroskopide değişik boyutlarda kistler görülür bu görünüm İsviçre peyniri görüntüsü diye adlandırılır.Juvenil papillomatozisli olguların büyük bir kısmında ailede meme kanseri öyküsü vardır.

1.olgu: Hastanemize memede kitle nedeniyle başvuran 14 yaşında bayanda meme ultrasonografisi (USG) yapıldı ve sol meme retroareolar alanda duktus içerisinde yaklaşık 11x6mm boyutunda hiperekoik nodüler, belirgin vaskülarizasyon göstermeyen kitle tespit edildi, İntraduktal papillom? klinik ön tanısıyla hastaya Tru-cut biyopsi yapıldı.Mikroskopide; hiyalinize fibröz stromada değişik derecelerde epitelyal hiperplazi gösteren iyi sınırlı duktus toplulukları,adenozis ve papillomatozis paterni izlendi.İmmünohistokimyasal çalışmada bu alanlarda CK5/6 ve SMA pozitifti ve olgu; meme başı adenomu tanısı aldı.

2.olgu: 20 yaşında bayan, sol memede kitle ile hastanemize başvurdu. Meme USG'si; kitle?, fibroadenom? olarak yorumlanan hastaya eksizyonel biyopsi yapıldı.Makroskopide 6x5x2cm boyutlu,kahverenkli doku örneğinin kesit yüzü homojen krem rekli olarak izlendi.Mikroskopide; fibröz stromada orta derede atipi içeren şiddetli epitelyal hiperplazi,apokrin metaplazili kistler ve sklerozan adenozis alanları izlendi.İmmünohistokimyasal çalışmada bu alanlarda CK5/6 ve p63 pozitifti ve olgu; Juvenil papillomatozis tanısı aldı.

Sonuç:Meme başı adenomu; genellikle 5. ve 6. dekatta görülmesine rağmen her yaşta kadınlarda ve erkeklerde izlenebilir.Sıklıkla unilateraldir.Karsinomla karıştırılabilen göreceli olarak nadir, benign bir neoplazmdır.Meme başında ağrı, ülserasyon ve şişme bazen akıntı ile birlikte meme başının Paget hastalığını taklit edebilir.Makroskopide genelde iyi sınırlı olmayan nodül görülür.Tam olarak eksize edilemeyen olgularda nüks olabilir.Ayırıcı tanısı; Syringomatöz adenom ve subareolar sklerozan duktus hiperplazisi ile yapılmalıdır.1.olgu;karsinomla karışabilecek bir antite olması ve hasta yaşının küçük olması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Juvenil papillomatozis, genelde 30 yaş altındaki genç kadınlarda görülür.Klinik olarak fibroadenomu taklit eden nadir, benign proliferatif meme neoplazmıdır.Makroskopide farklı boyutta kistler görülür.Hastaların çoğunda ailede meme kanseri öyküsü mevcuttur.Tedavi eksizyonel biyopsidir ve ardından klinik izlem devam ettirilmelidir.2.olgu;fibroadenomla karışabilmesi ve hasta yaşının küçük olması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur..
Anahtar Kelimeler : Meme başı adenomu , juvenil papillomatozis, memede kitle