Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS584(94) - Mesanenin Plazmositoid Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
Üropatoloji
Seçil Hasdemir 1, Berna Aytaç Vuruşkan 1, İsmet Yavaşçaoğlu 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
  Giriş: Mesane tümörlerinin %90'ından fazlasını ürotelyal karsinom oluşturur. Yüksek dereceli ürotelyal tümörlerde farklı diferansiasyonlar sonucu özel morfolojiler gösteren varyantlar gelişir. Ürotelyal karsinomun plazmositioid varyantı ilk kez 1991 yılında Şahin ve arkadaşları tarafından bildirilmiş olup Dünya Sağlık Örgütü'nün son sınıflamasında ürotelyal karsinomun plazmositioid varyantı olarak sınıflandırılmıştır. Burada plazmositoid varyant ürotelyal karsinom olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Hematüri ve sık idrara çıkma şikayetiyle başvuran 62 yaşında erkek hastanın pelvik BT görüntülemesinde mesanede kısmen anterior duvarda ve diğer kesimlerde daha yaygın duvar kalınlaşması ve üreterovezikal bölgede obstrüksiyon oluşturan kitlesel görünüm izlendi. Bilateral iliak zincirlerde lenfadenomegaliler ve pelvik peritoneal yağ dokusunda peritoneal infiltrasyonla uyumlu olabilecek kirli görünüm ve nodüler değişiklik görüldü. Tanısal amaçlı yapılan sistoskopi sonrası, tamamı takibe alınan topluca 2.1x1.7x0.3 cm boyutlarında gri kahve renkte TUR materyalinin mikroskopik incelemesinde lamina propriada diffüz infiltrasyon gösteren tümör izlendi. Tümör hücreleri plazma hücrelerine benzeyen ekzanterik nükleuslu, eozinofilik sitoplazmalı, diskoheziv hücrelerden oluşmaktaydı. TUR materyalinde kas tabakası izlenmedi. İmmunhistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde PANCK, CK7 ve CK20 ile yaygın (+) pozitiflik; CD138, Kappa ve Lambda ile fokal (+) pozitiflik izlendi. CD3 ve CD20 ile tümör hücrelerinde negatiflik saptandı. Olguya histomorfolojik ve immunhistokimyasal bulgular eşliğinde “İnvaziv Yüksek Gradeli Ürotelyal Karsinom, Plazmositoid Varyant” tanısı verildi. Kitleye yönelik operasyon sırasında olgu inoperable kabul edilip, post-op klinik takipleri sırasında gelişen solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle yoğun bakıma alınıp 8.günde ex olmuştur.

Sonuç: Plazmositoid varyant ürotelyal karsinom oldukça nadir görülen ve agresif seyreden ürotelyal karsinom varyantıdır. Tanı anında çoğunluğu lokal ileri evre ya da metastastatiktir. Histolojik olarak tümör hücreleri ekzantrik nükleuslu plazmositoid görünümdedir. Plazmositomdan ayırt edilmesi gerekir. İmmunhistokimyasal olarak sitokeratin pozitifliği ve lenfoid belirteçlerin negatifliği gösterilmelidir. Literatürde %90 oranında CD138 pozitifliği bildirilmiştir. Tedavide radikal sistektomi ile birlikte kemoterapi kombinasyonuna rağmen sağkalım oranları düşüktür. Bildirilen olgu sayısının artması plazmositoid varyant ürotelyal karsinom için uygun tedavi protokollerinin geliştirilmesine ve prognozlarının tahmin edilmesine katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler : Mesane, Plazmositoid Hücreli Karsinom