Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS312(100 - Akciğer metastazı gösteren endometrial karsinom-nadir vaka
Jinekopatoloji
Neslihan Kaya Terzi 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

Endometriyal kanser (EK) en sık görülen jinekolojik malignitedir ve kadınlarda tüm kanserlerin% 6'sını oluşturur. Endometrial karsinom, hücre tipine göre çeşitli histolojik kategorilere ayrılır. Endometrioid tip, vakaların % 75-80'ini oluşturan en yaygın hücre tipidir. Yüksek metastatik hastalık riski olan diğer agresif patolojik varyantlar arasında papiller seröz karsinom (<% 10), berrak hücreli karsinom (% 4), skuamöz hücreli karsinom (<% 1), mikst (% 10) ve andiferansiye tipler bulunur.Pelvik ve para-aortik lenf nodları, vajina, periton ve akciğerler gibi tekrarlayan endometriyal karsinomların tipik alanları, çeşitli görüntüleme yöntemleri ile iyi bilinmektedir.

Olgu

59 yaşında kadın hasta balgamlı öksürük, bulantı, kusma, iştahsızlık şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 12 yıl önce uterusta kitle nedeniyle dış merkezde total abdominal histerektomi, bilateral salpingoooferektomi (TAH+BSO) ameliyatı olduğu bilinmektedir. Ameliyat sonrasında progesteron tedavisi verildiği de bilinmektedir.Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografi (PET) incelemelerde sağ akciğer üst lob posteriorda yaklaşık 8 cm çapında, sağ akciğer alt ve orta lobta da multipl daha küçük çaplarda hipermetabolik kitlesel lezyonlar saptandı. Bronkoskopik biyopsi işlemi sonrası patolojik incelemelerde skuamöz diferansiasyon izlenen adenokarsinom saptandı. İmmünohistokimyasal çalışmalarda östrojen reseptör, progesteron reseptör, CK7 ile difüz kuvvetli pozitiflik saptandı. Skuamöz diferansiasyon izlenen alanlarda ise CDX2, CD10, TTF1, P40 ve P63 ile immün ekspresyon saptandı. Mevcut morfolojik, immünohistokimyasal bulgular ve hastanın klinik öyküsü ile birlikte değerlendirildiğinde skuamöz diferansiasyon gösteren endometrial adenokarsinom metastazı tanısı verildi. Hastaya kemoterapi verildi ve sağlıklı olarak izleme alındı.

Sonuç

EK için en yaygın metastatik bölgeler pelvik lenf nodlarıdır, bunu retroperitoneal lenf nodları izler, ancak akciğer, karaciğer ve beyin metastazı gibi uzak metastazlar oldukça nadirdir. Akciğer metastazı ile komplike olan EK vakaları klinikte nadirdir. Vakamızda; progesteron tedavisinin yaklaşık on yıl boyunca sağkalım sağladığını ve akciğer metastazının belirgin bir progresyon olmaksızın kontrol edildiğini bildirdik.
Anahtar Kelimeler : endometrial adenokarsinom, metastaz, prognoz