Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS026(103 - Pleomorfik adenom benzeri sitomorfolojik bulgular gösteren intraparotidal schwannom
Baş ve Boyun Patolojisi
Yazgı Köy 1, Nurgül Doğru 1, Mehmet Beyhan Balur 2
1 Batman Bölge Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
2 Batman Bölge Devlet Hastanesi Kbb Kliniği
  GİRİŞ: İntraparotidal schwannom(İPS) oldukça nadir görülen bir tümördür(1). Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) operasyon öncesi tanıda yardımcı olarak kullanılmaktadır(2). Ancak parotis gland schwannomlarında sitoloji nadiren yardımcı olmaktadır. Bu olgularda tanı genellikle post-operatif konulmaktadır(3).

OLGU: Sol mandibular bölgede şişlik nedeniyle 2 yıl önce polikliniğe başvuran hastanın MR görüntülemesinde; sol parotis gland lokalizasyonunda 22x28 mm çapında, düzgün kontürlü, postkontrast serilerde homojen kontrast tutulumu gösteren lezyon izlenmiştir. Lezyona 1 ay arayala yapılan iki İİAB'de kan elemanları ve az miktarda kondroid-benzeri materyal izlenmiş ancak hücresel komponent görülmemiş olduğundan preparatlar yetersiz olarak değerlendirilerek olgu takibe alınmıştır. Yapılan takiplerde hastanın ağrısının olması ve kitlenin giderek büyümesi nedeniyle tekrar yapılan İİAB’de kondro-miksoid stroma içerisinde, oval-yuvarlak morfolojide, yer yer palizadik dizilim gösteren hücreler izlenmiş, ön planda pleomorfik adenom tanısıyla hastaya yüzeyel parotidektomi yapılarak materyal laboratuarımıza gönderilmiştir.

Makroskopik incelemede; 3,6x3,3x3 cm ölçülerinde, kapsüllü , kesit yüzü beyaz-kahverenkte nodüler lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede, palizadik dizilim gösteren iğsi hücreler ve Verocay-body benzeri eozinofilik materyal schwannoma ait Antoni-A alanları olarak değerlendirildi. Yapılan çok sayıda örneklemede ve kesitlerde glandüler diferansiyasyon ve başka bir epitelyal-mezenkimal komponent görülmedi. Olgu İPS olarak raporlandı. Bölümümüzde immünhistokimya uygulanamaması nedeniyle ileri inceleme yapılamadı.

SONUÇ: Schwannom, nöral kılıfın schwann hücrelerinden kaynaklanan benign bir sinir kılıf tümörüdür. Schwannomların yaklaşık %25-30’u baş-boyun bölgesinde, bunların da çoğu 8. sinirde görülmektedir(5). Bu tümörler en sık 3.-6. dekadlar arasında görülmekte olup bizim hastamız 11 yaşındadır(6). En sık klinik bulgu; fasyal sinir disfonksiyonu ve parotiste şişlik olarak görülmektedir(7). Bizim vakamızda, hasta parotis bölgesinde şişlik ve daha sonra ortaya çıkan ağrı ile başvurdu.

Tükürük bezi lezyonlarında spesifitesi ve sensitivitesinin yüksek olması nedeniyle İİAB sıklıkla kullanılmaktadır(8). Parotis tümörlerinin çoğunda karakteristik sitomorfolojik bulguların varlığı tanıda yardımcı olmaktadır. Ancak nadiren bazı malign ve benign lezyonlarda klinik, radyolojik ve sitolojik olarak tipik bulguların olmaması ve lokasyonun atipik olması nedeniyle tanı zorlaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Parotis, Schwannom, Pleomorfik Adenom, İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi