Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS131(107 - Nadir birliktelik: Tiroid Bezinde papiller mikrokarsinom ve diffüz büyük B hücreli lenfoma
Endokrin Patoloji
Sümeyye Ekmekci 1, Gülen Gül 1, Samir Abdullazade 1, Ülkü Küçük 1, Emel Ebru Pala 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
  Giriş: Primer tiroid lenfomaları ileri yaşlarda, kadınlarda daha sık izlenen nadir bir malignitedir. Hashimoto tiroiditi ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Primer tiroid lenfoması ve papiller karsinomun birlikte bulunması çok nadir olup literatürde birkaç olgu sunumu şeklinde bildirilmektedir.

Olgu: 32 yaşında kadın hastaya 3 ay önce dış merkezde tiroid nodülü nedeni ile total tiroidektomi uygulanmış ve hastaya ait parafin bloklar lenfoproliferatif hastalık şüphesi tanısı ile hastanemize gönderilmiştir. H&E kesitlerde tiroid parankiminde normal yapıyı ortadan kaldıran diffüz patern gösteren orta-iri boyutta, belirgin nükleollü hücrelerden oluşan neoplastik lenfoid infiltrat izlendi. Bu infiltrasyonu oluşturan hücreler CD20 ile diffüz pozitifti. CD5, CD23, CD10, Bcl-2, Bcl-6, MUM-1 ve cyclinD 1 negatifti. Ki67 proliferasyon indeksi %40-50 idi. EBV ile spesifik hücresel boyanma görülmedi. Ayrıca tiroid sağ ve sol lobda 3 ve 9 mm çapında tiroid papiller mikrokarsinom odakları da izlendi. Olguya bu bulgular ile diffüz büyük B hücreli lenfoma ve tiroid papiller mikrokarsinom tanısı verildi. Cerrahi sınırlar sağlam olan olguda ekstratiroidal yayılım, lenfovasküler invazyon görülmedi. R-CHOP kemoterapi protokolü ve prednol tedavisi başlanan olgu halen tedavisini almaktadır.

Sonuç: Tiroid kanserlerinin %80’i papiller karsinomdur. Tiroid follikül epitelinden köken alırlar ve genelde yavaş büyüyen, iyi prognozlu tümörlerdir. Tiroidde primer lenfomalar oldukça nadir olarak izlenir. Tüm tiroid kanserinin %1-2’sini oluşturur. Primer tiroid lenfoma tanısı verilmeden önce tiroidin sekonder tutulumu ekarte edilmelidir. Olgumuzda hematolojik maligniteler ekarte edilmiş olup kemik iliği biyopsisi morfolojik sınırlardadır. Klinik olarak hızlı büyüyen tiroid bezi hastalıklarında primer tiroid lenfomaları akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Tiroid, lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma