Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS163(110 - Akut batın bulguları gösteren mezenterik lenfanjiom olgusu
Gastrointestinal Patoloji
Yazgı Köy 1, Mücahit Tan 2
1 Batman Bölge Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
2 Batman Bölge Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
  GİRİŞ: Mezenterik kistik lenfanjiom, çoğunlukla çocuklarda görülen etiyolojisi bilinmeyen, intraabdominal yerleşim gösteren, benign bir lezyondur(1). Lenfanjiomların yaklaşık %95?i boyun ve aksiller bölgede; kalan %5?i mezenter, retroperiton, abdominal visera, akciğer ve mediastende görülmektedir(2). İnce bağırsak mezenterik bölgede izole lenfanjiom varlığı tüm lenfanjiomların %1?den azını oluşturmaktadır(3).

OLGU: Acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvuran 4 yaşında kadın hastanın yapılan fizik muayenesinde distansiyon varlığı nedeniyle yapılan ultrasonografide, batın sol üst kadranda böbrek süperiorunda yaklaşık 27x39 mm boyutunda, multilokule kistik lezyon görülmüş ve ön planda lenfanjiom olarak değerlendirilmiş. Hasta akut batın tanısıyla ameliyata alınarak yapılan laparotomide jejunum mezosunda görülen kistik kitle eksize edilmiş ve materyal laboratuarımıza gönderilmiştir.

Makroskopik incelemede; 2,7x2 cm çapında, krem renkte kistik lezyon izlendi ve yapılan kesitlerde multiloküle yapıda olduğu görüldü. Kist duvarında solid alan izlenmedi. Hematoksilen&eosin boyalı kesitlerde tek sıralı, basık endotelle döşeli, yer yer lenfoid agregatlar ve seröz-proteinöz materyal içeren dilate vasküler yapılar izlendi. Bölümümüzde immünhistokimyasal boyama uygulanamadığından hemanjiom/lenfanjiom ayrımı net olarak değerlendirilememekle birlikte; klinik, radyolojik ve mikroskopik bulgular ışığında olgu lenfanjiom olarak raporlandı.

SONUÇ: Lenfanjiomlar, çoğunlukla yaşamın ilk birkaç yılında çocuklarda görülen lezyonlardır(4). Etiyolojisi net bilinmemekle birlikte lenfatik-venöz drenaj sistemde yetersizliğe sekonder olarak geliştiği düşünülen bir lezyondur(5). Ayrıca abdominal travma, lenfatik obstrüksiyon, cerrahi ve radyoterapiye sekonder olarak geliştiği bildirilmiştir(6). Klinik olarak asemptomatik olup, insidental olarak saptanabilir ya da akut batın bulguları ile prezente olabilir(7).

Olgumuz, nonspesifik klinik semptomlara sahip ancak radyolojik bulguların tanıya yardımcı olması ve lezyonun nadir görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler : mezenter, lenfanjiom, akut batın