Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS611(121 - Köpüksü Bez Varyant Prostatik Karsinom: Olgu Sunumu
Üropatoloji
Mehtap Eroğlu 1
1 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ: Prostat adenokarsinomu erkeklerdeki en sık non-kutanöz malign tümör olup, kanserden ölümlerde, akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır. En sık görülen tipi asiner adenkarsinom olmakla beraber, bir çok nadir görülen tipi de vardır. Köpüksü bez karsinomları tipik olarak prostatın klasik adenokarsinomları ile birlikte bulunabilir fakat saf köpüksü bez karsinomu görülmesi oldukça nadirdir. Prognoz konusunda asiner adenokarsinomdan farklı olmamasına rağmen raporda belirtilmesinde fayda vardır.

OLGU: 74 yaşında, erkek hasta idrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma şikayeti ile hastanemiz Üroloji polikliniğine başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde 2010 ve sonraki yıllarda da benzer şikayetlerle başvurduğu ve yapılan prostat transsüretral rezeksiyon (TUR) materyellerinde 'Köpüksü bez karsinomu' tanısı konduğu saptandı. Yapılan fizik muayenesinde rektal tuşe ile endurasyon izlendi. Laboratuar sonuçlarında PSA düzeyi yükselmişti. Bu sonuçlar ile olguya prostat TUR yapıldı. Materyal formaldehit solüsyonu içerisinde Patoloji bölümüne gönderildi.

Makroskopi: Topluca 3,5x2x1 cm ölçüsünde kahve bej renkte, elastik kıvamda, düzensiz doku parçaları izlendi. Tamamı takibe alındı.

Mikroskopi: Prostat materyaline ait HE boyalı kesitlerde ksantomatöz sitoplazmalı, poligonal ve kolumnar şekilli hücrelerin oluşturduğu bez yapıları izlendi. Bez lümenlerinde pembe amorf materyal dikkati çekti. Nükleus yapıları hücre bazaline yerleşme eğilimindeydi. Nükleol yapısı çok az hücrede izlendi. Seri kesitlerde kan damarı, lenf damarı, perinöral invazyon görülmedi. İmmünohistokimyasal incelemede tümör hücreleri PSA ile pozitif boyanma gösterirken P63 ile bazal tabakanın olmadığı saptandı. Histokimyasal incelemede PAS-AB ile özellik izlenmedi. Materyalin yaklaşık %80’i, tümörün tamamı bu gland yapısından oluşmaktaydı. Bu histomorfolojik, immünohistokimyasal ve histokimyasal bulgular eşliğinde olguya ‘Prostatik adenokarsinom, köpüksü bez varyant’, Gleason skor: 7 (3+4) tanısı verildi.

SONUÇ: Köpüksü bez karsinom genellikle asiner adenokarsinomlarda belli oranlarda bulunan bir varyantdır, fakat saf köpüksü bez karsinom görülmesi oldukça nadirdir. Saf köpüksü bez karsinom; benign bezleri, müsinöz metaplaziyi ve Cowper bezlerini taklit edebilir. Bu nedenle histopatolojik görünümün yanı sıra bazal tabaka varlığı için immünohistokimyasal inceleme bu tür vakalarda önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler : Adenokarsinom, Köpüksü bez varyant, Prostat