Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS197(156 - Mide mukozasında taksol kemoterapisine bağlı gelişen displazi benzeri değişiklik
Gastrointestinal Patoloji
Elif Çelik 1, Esra Paşaoğlu 1, Hazal Taş 1
1 S.b.ü. Bağcılar Suam
  GİRİŞ

Taksanlar mirkotübüllere bağlanarak polimerizasyonu indükleyen, depolimerizasyonu inhibe eden ilaçlardır. Metafaz evresinde mikrotübüllerin olması gerekenden çok uzamasına yol açar ve bu nedenle mitozun bundan sonraki evrelerinin gerçekleşmesini engellerler. Günümüzde meme, over, akciğer, mesane, prostat, melanom, özafagus ve diğer solid tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadırlar.

OLGU

59 yaşında erkek hasta kliniğe midede yanma ve ekşime şikayetiyle başvurmuştur. Fizik muayenesinde özellik saptanmayan hastaya gastroskopi yapılmıştır. Antrumda hiperemik görünüm izlenmiş olup, antrum ve özefagustan örnek alınmıştır. İntestinal metaplazi gösteren hafif akiviteli kronik gastrit bulgularının yanı sıra, gland epitelinde belirgin apopitotik aktivite artışı ve çok sayıda halka şeklinde mitotik figür izlenmiştir. Benzer histopatolojik bulgular özefagusa ait biyopsi materyalinde de mevcuttur. Saptanan bulgular ön planda, vakada mitotik areste yol açan ilaç kullanımını düşündürmüştür. Kliniğe ulaşılmış ve hastanın prostat karsinomu nedeniyle doksotaksel tedavisi aldığı öğrenilmiştir.

SONUÇ

Kemoterapiye sekonder değişiklikler displazi ve karsinomu taklit edebilir. Kemoterapi etkisi ile displazi/karsinom ayrımında yardımcı olabilecek histomorfolojik değişiklikler arasında korunmuş mukozal arşitektür, N/S oranın düşük olması, sitoplazmik eozinofili, vakuolizasyon sayılabilir. Histomorfolojik özelliklerin yanısıra hasta hikayesinin bilinmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler : taksol, halka mitoz, displazi taklitçisi, taksol toksisitesi