Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS183(192 - Apendiks Nöroendokrin Tümörlerinin Histopatolojik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Gastrointestinal Patoloji
Gülen Gül 1, Sümeyye Ekmekçi 1, Samir Abdullazade 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
  Amaç

Nöroendokrin Tümörler (NET) yeterli prognostik bilgi sağlayacak pratik evreleme sistemleri tasarlamak için oldukça tartışmalı, heterojen bir grup neoplazidir. Lokalizasyona göre evre ve prognoz değişmekte olup aynı organ ve evredeki tümörlerde bile hastalığın seyri değişkenlik gösterebilmektedir. Apendiks nöroendokrin tümörleri nadir olup sıklıkla postoperatif histopatolojik incelemelerde insidental olarak tanı almaktadır. İnsidans %0,23-0,93 arasında olup ülkeler arasında değişkenlik göstermektedir. Sıklıkla benign karakterde ve metastaz yapmayan tümörlerdir. Bu çalışmanın amacı apendiks NET?lerindeki histopatolojik bulguların güncel sınıflamalar ışığında değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında 2013-2017 yılları arasında tanı almış, apendektomi uygulanmış olgulara ait histopatolojik bulgular ile prognostik parametreler ve genel sağ kalım verileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Tüm olgular Dünya Sağlık Örgütü Gastrointestinal Sistem Tümörleri Sınıflaması (2010) ve AJCC Evreleme Klavuzu/CAP (8. Edisyon) temel alınarak yeniden incelenmiştir.

Bulgular

2013-2017 yılları arasında apendiks nöroendokrin tümör tanısı alan 31 olgudan, arşivde lamları bulunan 20?si çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar akut apendisit semptomları ile prezente olmuştur. Değerlendirilen 20 olgunun patoloji raporların tümünde tümör yeri ve tümör yayılımı bulunmaktadır. Patoloji raporlarının yarısında mitoz sayısı, Ki67 oranı ve lenfovasküler invazyon varlığı; 6?sında cerrahi sınır durumu ve 14?ünde ise perinöral invazyon varlığı not edilmemiştir. 20 olgunun 3?üne herhangi bir immunhistokimyasal inceleme uygulanmamıştır. Yeniden değerlendirme sonucunda 17 olgunun tanısı aynı şekilde kalmış olup, 2 olgunun tanısı derece1?den derece 2?ye, 1 olgunun ise derece 1?den derece 3?e değişmiştir. Olguların 12?si T3, 6?sı PT1 ve 2?si T4 olarak evrelendirilmiştir. Hastaların tümü sağ ve sağlıklıdır.

Sonuç

Nadir ve insidental tanı alan tümörler olan apendiks NET?lerinin raporlanmasında genel kabul görmüş raporlama şablonu kullanılmamaktadır. Ancak bu durum prognostik bilgi sağlayacak bazı parametrelerin gözden kaçırılmasına neden olabilmektedir. Sonuç olarak bizler AJCC Evreleme Klavuzu/CAP (8. Edisyon) ?unda yer alan parametrelerin yer aldığı standart bir raporlama şablonunun kullanımını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler : apendiks, nöroendokrin tümör