Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS539(195 - SPLENOZİS : 2 OLGU SUNUMU
Pulmoner Patoloji
Tuba Canpolat 1, Emrah Koçer 1, Oya Yıldız 2
1 Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Hastanesi Patoloji Ad
2 Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ad
  Giriş: Splenozis, dalak yaralanması veya splenektomi sonrası dalak dokusunun heterotopik ototransplantasyonu ve implantasyonu için kullanılır. Splenozis patolojik bir lezyon olmayıp travma veya spenektomi sonrası gelişen dalak dokusunun ototransplantasyonudur. İlk defa 1939 ‘da Bunchbinder ve Lipkoff yaygın endometriozis odağı olarak düşünülen olgunun dalak dokusu olarak değerlendilmesi ile tanımlamıştır.

Olgu: Otuzsekiz yaşında erkek hasta 12.10.2011'de dış merkezde çekilmiş olan toraks bilgisayarlı tomografi ( BT) 'de sol orta zon lateralde 18x12 mm boyutlarında nodüler dansite saptanmış, hasta kontrol için başvurmuştur. Hastanın öksürük balgam nefes darlığı gibi bir şikayeti yoktur, ancak ara ara sırtta eklem yerlerinde ağrı şikayeti oluyormuş. Hastanemizde yapılan BT incelemede "Sol akciğerde tanımlanan özelliklerde kitlesel lezyon görünümü, takip sürecinde anlamlı farklılık saptanmamış, sol akciğer parankiminde ve inceleme alanı içerisine girdiği kadarıyla splenektomi loju ile sağ perirenal alanda benzer morfolojide nodüler yapılanmalar splenozis odakları ile uyumlu olabileceği düşünülmüştür. Hastanın 2 yıl önce trafik kazası öyküsü mevcuttur. PET BT de tutulum olmamakla birlikde biyopsi ile lezyon değerlendirildi. Histopatolojik incelemede dalak dokusu ile uyumlu lezyon saplandı.

İkinci olgu: Atmış üç yaşında erkek hasta hastanemize son 1 haftadır hareketle artan sağ yan ağrısı şikayeti ile başvurmuştur. Klinik hikayesinde nefrektomi+splenektomi öyküsü mevcut. BT de Sol akciğer orta zon posterolateral kesimde yaklaşık 2 cm çaplı kitle saptanmış Histopatolojik değerlendirilmesinde spenozis ile uyumlu bulundu.

Sonuç: Hastalar çoğunlukla asemtomatik olduğundan spenozis oldukça az görülen bir lezyondur. Bununla birlikde travmatik spenektomi sonrası spenozis %16-%67 arasında bildirilmektedir. Günümüzde anamnez eksikliği, görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi buna karşın yetersiz yorumlanması gereksiz biyopsileri ve tanı kargaşasına neden olabilmektedir. Pulmoner nodüi, plevral fibröz tümörler, mezotelyoma, timoma, endometriozis, lenfoma klinik radyolojik ve histopatolojik olarak ayırıcı tanıda akla gelebilir. Bu nedenle kilinik öyküsü olan hastalarda spleonozis tanı kargaşasına ve gereksiz cerrahi müdahaleleri önlemek için akılda tutulması gereken bir lezyondur.
Anahtar Kelimeler : Splenozis, akciğer biyopsi