Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS160(202 - İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması
Gastrointestinal Patoloji
Ayşe Özbek 1, Z. Melda Bulut 1
1 Sbü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

İntestinal spiroketozis; kolonik mukoza yüzeyinde spiroketlerin varlığı ile karakterize oldukça nadir karşılaşılan bir durumdur. Sorumlu organizmalar, Brachyspira aalborgi veya Brachyspira pilosicoli adıyla tanımlanan, ayrı bir bakteri türü olan spiroketler olarak tanımlanmıştır. Sıklıkla immün yetmezliği olan ve/veya atipik cinsel ilişki öyküsü bulunanlarda izlenirken, bu durumların görülmediği vakalar da bildirilmiştir. Biz burada immünyetmezliği olmayan ve kontrol kolonoskopi sırasında polip ön tanısıyla karşımıza çıkan bir olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu

44 yaşında erkek hasta az miktarda rektal kanama sebebiyle hastanemize başvurdu. Yapılan kolonoskopi esnasında internal hemoroid ve sigmoid kolonda 3 mm çaplı polip saptandı ve polipektomi yapılarak tarafımıza gönderildi. Mikroskopik incelemede; Hematoksilen ve eozin boyalı kesitlerde, kolon mukozasının yüzey epiteli boyunca bazofilik bir zon oluşturmuş, ‘’fırçamsı kenar’’ benzeri görüntü sergileyen bakteri kolonizasyonu izlendi. Yalnızca yüzeyde izlenen bakterilerin, lamina propriaya ulaşmadığı gözlendi.

Hastanın özgeçmişinde; kronik hastalık, uzun süreli diyare öyküsü ve atipik cinsel ilişki bulunamadı. Laboratuvar testleri normal sınırlarda olup, anemi bulgusuna rastlanmadı. Rektal kanama dışında şikayeti bulunmayan hastada yapılan anti-RPR ve anti-HIV testlerinin her ikisi de negatif olarak saptandı. Hastaya, kanama şikayetinin devam etmemesi ve ek semptomu olmaması sebebiyle antibiyotik tedavisi verilmeden takip edilmesine karar verildi.

Sonuç

İntestinal spiroketozis, ilk olarak 1967 yılında tanımlanmış,insanlarda kolonik epitelyal hücrelerin luminal yüzeyinde Brachyspiraceace ailesine ait spiroketlerin varlığı ile karakterize nadir görülen bir durumdur.

Olgumuzda olduğu gibi genellikle asemptomatik hastalarda kolonoskopik tarama sırasında fark edilmektedir. Hasta semptomatik olduğunda ise kronik sulu diyare ve/veya karın ağrısı ile bulgu vermektedir.

Kolonoskopik bulgular spesifik değildir; polipoid lezyon, eritematöz alan veya normal mukoza izlenebilir. Hematoksilen ve eozin boyalı preparatlarda, kolon mukozası yüzey epitelinde yaklaşık 3-4 mikron kalınlığında ‘’fırçamsı kenar’’ benzeri bazofilik bir zon oluşturması ile tanınır. Mukoza genellikle normal görünümdedir. Histokimyasal olarak Warthin Starry veya Giemsa ile daha ileri değerlendirme yapılabilmektedir.

Olgumuz, rutin patolojide nadir karşılan bir durum olması ve spesifik histopatolojik görüntüsü ile öğretici olması sebebiyle önemlidir.
Anahtar Kelimeler : spiroket, yalancı fırçamsı kenar, kolit, spiroketozis