Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS563(205 - Renal pelvisin inverted ürothelial papillomu
Üropatoloji
Figen Aslan 1, Cem Güler 2
1 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ

İnverted Ürothelial Papillom (IUP), noninvaziv, endofitik olarak gelişen,ürothelial neoplazilerin %1-2’sini oluşturan, nadir görülen benign tümörlerdendir.IUP sıkllıkla mesanede görülürken üst üriner trakt IUP‘ları son derece ender görülür. En sık 60 yaşlarında ve erkeklerde kadınlardan 6 kat fazladır. İnverted büyüme paterni oluşturan ürotelyal karsinomların IUP ile histolojik ve sistoskopik benzerlikleri nedeniyle ayırıcı tanıları bazen zor olabilir. IUP’lar, genel olarak benign lezyonlar olarak bilinmesine rağmen rekürrens yapabilmesi ve ürotelyal karsinomlarla birlikte senkron görülebilmesi onların malignite potansiyelini düşündürmekte ve klinik takibini gerektirmektedir. Burada klinik olarak öncelikle malign tümör düşünülerek radikal nefrektomi yapılan ve renal pelviste IUP tanısı verdiğimiz olguyu sunuyoruz.

OLGU

Renal pelvisindeki kitle nedeniyle sağ radikal nefrektomi yapılan 57 yaşında erkek hastanın nefrektomi materyalinde renal pelvisin proksimalinde 1,5x1,4x1 cm ölçülerinde, pembe-beyaz renkli, granüler, polipoid kitle görüldü. Böbrek parankimi ile kitlenin makroskopik olarak ilişkisi görülmedi. Ayrıca nefrektomi materyalinde bu tümöre eşlik eden ayrı bir tümör odağı da görülmedi. Mikroskopik incelemede inverted büyüme paterni gösteren, trabeküller, kordonlar oluşturan, anastomozlaşan ürotelyal hücreler ve çevrelerinde daha iğsi palizatlanan bazaloid hücrelerden oluşan tümör görüldü. Tümörde belirgin sitolojik atipi, mitoz ne nekroz görülmedi. Olguya histopatolojik özellikleri ile Renal pelviste inverted ürothelial papillom tanısı verildi.

SONUÇ

Sonuç olarak üst üriner traktta oldukça nadir görülen olgumuzu klinik ve patolojik özellikleriyle tartışarak yeni literatür çalışmalarıyla birlikte sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler : Böbrek, Renal pelvis, Ürothelial inverted papillom