Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS313(226 - Uterin adenosarkom; olgu sunumu
Jinekopatoloji
Ahmet Boduroğlu 1, Hadice Elif Peştereli 1, Gülgün Erdoğan 1, Düriye Betül Yılmaz 1, Gülşah Ünay 1, Tayup Şimşek 2
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  GİRİŞ: Uterin adenosarkom ilk defa Clement ve Scully tarafından 1974’ te tanımlanmış olup uterusun mikst epitelyal ve mezenkimal tümörleri içerisinde yer alan, oldukça nadir görülen, benign epitelyal ve malign stromal komponentten oluşan bifazik bir tümördür. Tüm uterin sarkomların yaklaşık %5’ini oluşturur.

OLGU: 2017 yılında invaziv meme karsinomu tanısı alan 70 yaşında kadın hasta, tamoksifen kullanmaktadır. Menometroraji yakınması olan hastaya endometriyal küretaj yapılmıştır. Endometriyal küretaj örneğinin mikroskopik incelemesinde filloides benzeri yarıklar oluşturan, fibromatöz bir stroma içine gömülmüş endometriyal bez yapıları izlendi. Bez epitel hücrelerinde ve fibroblastlarda atipi ve mitoz izlenmedi. Stromada fokal alanlarda periglandüler stromal yoğunlaşma izlendi. Olgu adenofibrom ile uyumlu olarak raporlandı, fakat adenosarkom tanısını dışlamak için küretaj biyopsinin yetersiz olması ve materyalin bütününün değerlendilirmesi gerektiğinden total rezeksiyon önerildi. Ardından TAH+BSO yapılan hastanın operasyon materyalinde makroskopik olarak kaviteye polipoid uzanım gösteren 8x3,5x4,5 cm boyutunda kesit yüzü kanamalı ve kistik görünümde tümöral lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede fibromatöz bir stroma içine gömülmüş benign karakterde endometriyal bez yapıları izlendi. Bez epiteli altında stromal hücre yoğunlaşması ve bu hücrelerde hafif-orta derecede atipi izlendi. Mitoz sayısı 10 büyük büyütme alanında 2 olarak belirlendi. Myometriyal invazyon görülmedi. Bu bulgular ile olgu “Adenosarkom” olarak raporlandı.

TARTIŞMA: Adenosarkom makroskopik olarak en sık polipoid görünümde olup nadiren mural veya serozal yerleşimli olabilir. En karakteristik bulgusu selüler stromanın periglandüler alanlarda belirgin şekilde yoğunlaşmasıdır. Sellüler alanlarda maksimum nükleer atipi ve mitoz aktivitesi izlenir. Olgu, uterusun nadir görülen tümörlerinden adenosarkomun özellikleri, adenofibrom ile ayırıcı tanısı ve tamoksifen kullanımı ile ilişkisine dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : uterus, adenosarkom, adenofibrom, tamoksifen, mikst