Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS531(231 - Nadir bir olgu: akciğerde meningiom metastazı
Pulmoner Patoloji
İpek Çoban Elbeği 1, Tuba Dilay Kökenek Ünal 2, Fatmagül Kuşku Çabuk 3, Aslı Çakır 4
1 İstabul Florence Nightingale Hastanesi
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
4 Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  GİRİŞ

Meningiomlar genellikle yavaş seyir gösteren ve nadir metastaz yapan tümörlerdir. Çoğunlukla total cerrahi yeterli tedavi olarak görülmektedir. Ancak agresif histomorfolojik bulgular varlığında prognoz kötüleşebilmekte ve hasta rekürenslerle veya nadiren metastazlarla gelebilmektedir. Bununla birlikte grade I meningiomlarda da metastaz bilidirilmiştir. Burada da akciğere metastaz yapan bir meningiom olgusu sunulmuştur.

OLGU

8 yıl önce meningiom ön tanısı ile opere edilmiş 70 yaşında kadın hastada, radyolojik olarak, sağ akciğere bitişik lokasyonda, mediasten yerleşimli ve kalbe uzanımı olan kitle tespit edildi. Germ hücreli tümör ön tanısı başta olmak üzere, mediastende kitle yapabilecek lezyonlar ayırıcı tanıya alındı ve hasta opere edildi. Akciğer ve kalp dokusundan gönderilen tümör örneklerinden yapılan imprintlerde girdap (whorl) yapıları oluşturan atipik hücreler dikkati çekti. Sağ akciğer pnömektomi materyalinde dokunun dış yüzeyinde yer yer parietal plevrayı tutan tümöral infiltrasyon görüldü. Tümöral kitle 17x13x13 cm ölçülerinde olup krem-beyaz renkte ve solid sert kıvamdaydı. Mikroskopik incelemede, yer yer hipersellüler görünümde, atipik mitoz ve fokal nekroz alanları içeren, yer yer girdap benzeri yapılar oluşturan sitoplazması belirsiz, belirgin nükleole sahip oval yuvarlak nükleuslu malign hücrelerden oluşan tümöral lezyon izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede tümör hücrelerinin EMA ile pozitif olduğu görüldü. Ki67 indeksi %2 civarında idi. Olgu histomorfolojik ve immünohistokimyasal bulgularla atipik meningiom olarak raporlandı.

SONUÇ

Yetişkin hastalarda metastaz yapan meningiomlar oldukça nadir olup görülme insidansı %0,1 kadardır. Nadir bir durum olmakla birlikte atipik bulgular veren akciğer veya mediasten kitlelerinin ayırıcı tanısında uygun klinik bulgular varlığında meningiom metastazı akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Metastatik meningiom, akciğer