Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS085(275 - Skar dokusu zemininde gelişen liken planus: izotopik yanıt fenomeni
Dermatopatoloji
Ömer Faruk Elmas 1, Murat Çelik 2
1 Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı
2 Kars Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü
  GİRİŞ

Liken planus, etyolojisi tam olarak bilinmeyen, klinik olarak viyolase papül ve plaklarla karakterize ve histolojik olarak interfaz dermatit paterninin tipik özelliklerini gösteren bir dermatolojik hastalıktır. Literatürde skar dokusu üzerinden gelişen çeşitli dermatolojik hastalıklar tanımlanmıştır ancak skar üzerinde gelişen liken planusun rapor edildiği oldukça az sayıda vaka mevcuttur. İzotopik yanıt fenomeni, bir dermatolojik hastalığın başka bir dermatolojik hastalığı tetiklemesi olarak tanımlanabilir. Bu bildiride, insizyon skarı üzerinden gelişen bir liken planus olgusu sunulmuştur.

OLGU

66 yaşında erkek hasta, karın orta hatta, yaklaşık 30 sene önce peptik ülser nedeni ile geçirilmiş operasyona sekonder insizyon skarı üzerinde, yaklaşık 6 aydır var olan viyolase renkte plak lezyon ile başvurdu. Lezyondan alınan punch biyopsinin histolojik olarak incelenmesinde epidermal hiperkeratoz, testere dişi paterninde akantoz, kama şeklinde hipergranüloz ve yüzeyel dermiste bant şeklinde lenfositik infiltrasyon izlendi. Hastaya liken planus tanısı konuldu.

SONUÇ

Skar dokusu ile ilişkili liken planus oldukça nadir görülen bir tablodur. Bu bildiride skar dokusu üzerinden gelişen dermatolojik antiteler ve izotopik yanıt fenomeni, olası patogenetik mekanizmalar temelinde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : izotopik yanıt, liken planus, skar