Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS491(282 - Sellar bölgenin granüler hücreli tümörü: olgu sunumu
Nöropatoloji
Mine Özşen 1, Şahsine Tolunay 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
  GİRİŞ

Nörohipofiz lokalizasyonunda granüler hücreli tümör, ilk kez 1893 yılında Boyce ve Beadles tarafından bildirmiştir. 1921 yılında Sternberg tarafından nörohipofiz ve hipofiz sapının granüler hücreli tümörü olarak tanımlanan tümör "sellar bölgenin granüler hücreli tümörü" ismi ile 2007 yılında Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında yerini almıştır.

OLGU

53 yaşında erkek hasta, son üç aydır var olan ve giderek artan sol baş yarımında ağrı, bulanık görme, çok su içme ve çok idrar yapma şikayetleri ile hastanemiz beyin ve sinir cerrahi polikliniğine başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde patolojik bir özellik saptanmayan olgunun, çekilen kranial manyetik rezonans görüntülemesinde intrakranial kitle saptanması üzerine olguya operasyon planlandı.

Gönderilen materyalin histopatolojik değerlendirmesinde; tabakalar oluşturmuş, granüllü geniş eozinofilik sitoplazmalı, yuvarlak-oval nükleuslu, büyük poligonal hücrelerden oluşan tümöral lezyon izlendi. İmmünohistokimyasal çalışmalarda tümör hücrelerinde S100, CD68 ve tiroid traskripsiyon faktörü (TTF1) ile pozitif boyanma saptandı. PAS histokimyasal boyaması ile sitoplazmada granüler tarzda boyanma saptandı.

Histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler doğrultusunda olguya sellar bölgenin granüler hücreli tümörü tanısı verildi ve olgu klinik takibe alındı.

SONUÇ

Sellar bölgenin granüler hücreli tümörü, yavaş progresyon gösteren, iyi klinik gidişli ve histolojik olarak WHO grade 1 olarak sınıflandırılan bir tümördür.

Mikroskobik değerlendirmede tümör tipik olarak nodüler paternde, belirsiz fasikül veya tabaka oluşturmuş, geniş eozinofilik granüler sitoplazmalı, küçük oval-yuvarlak nükleuslu, nükleol belirginliği saptanmayan hücrelerden oluşmaktadır. TTF1 ile nükleer boyanma ve PAS ile stoplazmada granüler boyanma granüler hücreli tümör tanısını kuvvetle destekleyen bulgulardır.

Olgu sunumumuzda sellar bölgenin granüler hücreli tümörü saptanan olgu sunulmuş ve hastalığın epidemiyolojisi, radyolojik bulguları ve histopatolojik özellikleri kısaca tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Granüler hücreli tümör, Hipofiz, Sellar bölge, WHO grade 1