Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS542(294 - Abartılı osseöz metaplazi gösteren bronşial karsinoid tümör: olgu sunumu
Pulmoner Patoloji
Mine Özşen 1, Ülviye Yalçınkaya 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
  GİRİŞ

Bronşial karsinoid tümörler, köken aldıkları hücre tipi net olarak aydınlatılamamakla birlikte bronş mukozasındaki nöroendokrin hücrelerden (kulchitsky hücrelerinden) kaynaklandığı düşünülen primer akciğer neoplazmlarıdır.

Bronşial karsinoid tümörler, 2015 Dünya Sağlık Örgütü sınıflaması baz alındığında histopatolojik özelliklerine göre tipik ve atipik karsinoid tümör, yerleşim yerlerine göre ise santral ve periferal olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Metaplastik kemik gelişimi gösteren karsinoid tümörler bir varyant olarak tanımlanmakla birlikte; abartılı osseöz metaplazi, karsinoid tümörlerde nadir görülen bir bulgudur.

OLGU

Şubat 2017'de bir süreden beri devam eden öksürük şikayeti ile dış merkeze başvuran 61 yaşındaki erkek hasta, etiyolojisinin araştırılması amacıyla çekilen toraks BT incelemesinde akciğerde kitle saptanması üzerine ileri tanı ve tedavi için hastanemiz göğüs hastalıkları kliniğine başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkikler doğrultusunda opere edilen olguda tümörün mikroskobik incelemesinde, yuvarlak nükleuslu, granüler kromatin yapısına sahip, geniş eozinofilik sitoplazmalı tümör hücre yuvalarının aralarında anastomozlaşan trabeküler kemik yapısı dikkati çekti. Histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeler neticesinde olguya abartılı osseöz metaplazi gösteren karsinoid tümör tanısı verildi. Klinik takibi 15 aydır devam eden olgu tedavi sonrası tam remisyondadır.

SONUÇ

Nöroendokrin tümörlerin prototipi olarak kabul edilen karsinoid tümörler, ilk kez 1867 yılında Langhans tarafından tanımlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü karsinoid tümörleri histapatolojik özellikleri doğrultusunda tipik ve atipik karsinoid tümör olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Bu ayrımda kullanılan ana kriterler; mitotik aktivite ve nekrozdur.

Bronşial karsinoid tümörlerde, kalsifikasyon olguların %30 kadarında saptanan bir bulgu iken, ossifikasyon için bu oran %10'dur. Kalsifikasyon oluşumu için çeşitli nedenlere bağlı uzun süreli doku hasarının görüldüğü alanlara kalsiyum tuzlarının çökmesi gerekirken; ossifikasyon, osteoblastları ve çeşitli indükleyici ajanları içeren kompleks bir süreçtir.

Bizim olgumuz abartılı osseöz metaplazi gösteren bronşial karsinoid tümör olarak sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Bronşial Karsinoid tümör, Karsinoid varyantları, Osseöz Metaplazi