Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS241(310 - Castleman Hastalığı Olgularının Tek Merkezli Olarak Klinikopatolojik Özellikleri ile Retrospektif Değerlendirilmesi
Hematopatoloji
Dudu Solakoğlu Kahraman 1, Ahmet Eroğlu 1, Gülden Diniz 1, Özge Kaya 1, Sevil Sayhan 1, Duygu Ayaz 1, Cengiz Ceylan 2
1 Sb. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2 Sb. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
  AMAÇ

Castleman hastalığı, “anjiyofolliküler lenf nodu hiperplazisi” olarak da bilinen nadir bir lenfoproliferatif hastalıktır. Sıklıkla mediasten takiben aksiller ve servikal lenf nodu tutulumu gösteren hastalık, tükrük bezleri, akciğer, pankreas, larinks, parotis bezi, meninksler hatta ekstremite kaslarında ekstranodal olarak da ortaya çıkabilir. Histopatolojik olarak hyalin vasküler, plazma hücreli ve mikst varyant olarak sınıflandırılır.

Çalışmamızın amacı; 10 yıllık süreçte nodal ve ekstranodal lokalizasyonda Castleman Hastalığı tanısı alan 22 olguluk hasta serimizi klinikopatolojik özellikleri ile birlikte sunarak paylaşmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ocak 2008 – Haziran 2018 yılları arasında hastanemiz patoloji bölümünde Castleman Hastalığı tanısı verilen 22 olgu klinikopatolojik özellikleri ile retrospektif incelenmiştir.

BULGULAR

Toplam 22 hastanın;14’ü (%63,6) kadın, 8’i (% 36,4) erkekti.

Hastaların yaş ortalaması 46,3±18,2 (15- 76 yaş arası) iken; kadın hastaların yaş ortalaması 39, erkek hastaların yaş ortalaması ise 58 olarak tespit edildi.

Hastalık, en çok 8 (%36,36) olgu ile aksiller lenf nodunda lokalize idi. Bunu 6 (%27,27) olgu ile servikal lenf nodu, 4 (%18,18) olgu ile batın lenf nodu, 2 (%9,09) olgu ile mediasten lenf nodu ve akciğer, 1 (%4,55)’er olgu ile inguinal lenf nodu ve parotis lokalizasyonları takip etti.

Histopatolojik olarak olguların 17’si (%77) hyalin vasküler, 1’i (%5) plazma hücreli ve 4’ü (%18) mikst varyant idi.

Hastaların tamamı sağ ve takipte olup, sekonder bir malignite gözlenmedi.

SONUÇ

Castleman hastalığı farklı belirtileri ve herhangi bir vücut bölgesini etkileme yeteneği nedeniyle, boyun, göğüs, karın ve pelviste hem benign hem de malign hastalıkların büyük bir taklitçisidir. Hastalığın unisentrik ve multisentrik olması ve takip ve tedavi açısından farklılıklar göstermesi nedeniyle klinik korelasyon, patolojik tanı, histopatolojik tiplendirme önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : Castleman Hastalığı, Hyalin vasküler, Plazma hücreli, Mikst varyant