Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS345(321 - Abondan uterin kanama ile prezente olan İntravenöz Leiomyomatozis olgusu: Olgu sunumu
Jinekopatoloji
Gülsüm Şeyma Yalçın 1, Gülçin Şimşek 1, Esma Gürbüz 1, Ayşegül Erdem 1, Ayla Tezer 1, Emre Günakan 2
1 Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
2 Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
  GİRİŞ

İntravenöz leiomyomatozis (İVL) ölüm ile sonuçlanabilen nadir görülen bir leiomyoma varyantıdır. Histolojik olarak invaziv olmayan benign düz kas tümörünün vasküler boşluklarda proliferasyonu ile karakterizedir. Benign bir antite olmasına rağmen ciddi sistemik komplikasyonlara neden olabilir, tanısal zorluk oluşturabilir ve rekürrens ihtimalini artırır. Nadir görülmesi nedeniyle abondan uterin kanama ile prezente olan bir İVL olgusu sunuma değer bulunmuştur.

OLGU

Evde baygın halde bulunarak acil servise getirilen 37 yaşında kadın hastada abondan uterin kanama görülmüş, hemoglobin değeri 3,0 g/dL tespit edilmiş, acil abdomen ultrason incelenmesi “Uterus sağa deviye antevert pozisyonda, boyutları normal, konturu düzgündür. Suprapubik yaklaşımla myometrium korpus anteriorda endometriumu posteriora doğru yaylandıran yaklaşık 95x75 mm boyutlarında heterojen hipoekoik görünüm izlenmiştir (myom?). Endometrium kalınlığı 24 mm olup belirgin heterojen hipoekoik görünümdedir (hematom?).” şeklinde yorumlanmıştır. Acil operasyona alınan hastaya total abdominal histerektomi ve sağ unilateral salpingo-ooferektomi yapılmıştır. Makroskopik incelemede uterus boyutları artmış, endometrial kavite fibrin kitlesi ile dolu görünümde olup, 7,5 cm çaplı 1 adet submüköz yerleşimli myom nodülü ve çevre myometriumda solucan benzeri tıkaç (worm-like plug) oluşumları izlenmiştir. Mikroskopik incelemede iğsi hücreli benign düz kas hücrelerinden oluşan leiomyoma nodülü ve çevre vasküler yapılar içerisinde benzer morfolojide hücre tabakaları dikkati çekmiştir. Uygulanan CD34 immünohistokimyasal boyama ile leiomyoma hücrelerinin damar yapıları içinde oldukları kesinleştirilmiştir. Uterus dışı alanlardaki damarlar intakt görünümde izlenmiştir. Nekroz ve atipi bulgusu izlenmeyen olgu İVL olarak raporlanmıştır. Hastanın takibinde rekürrensi olmamıştır.

SONUÇ

İVL nadir görülen leiomyoma varyantlarından biri olup, hastalığın erken / geç tanısı ve yaygınlığına bağlı olarak asemptomatik, pelvik kitle veya abondan uterin kanama ile prezente olabilmektedir. Burada anlatılan olguda hasta abondan uterin kanama nedeniyle hemoglobini 3g/dL’ye düşmüş, hemorajik şok tablosunda hastaneye getirilmiştir. Benign bir antite olmasına rağmen çok ciddi sonuçlara neden olabilen böyle bir hastalıkta erken teşhis ve tedavi çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler : İntravenöz leiomyomatozis, uterus, leiomyoma