Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İLEUM YERLEŞİMLİ İYİ DİFERANSİYE NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜN OVER METASTAZI
Zelal Akgündüz1, Hülya Tosun Yıldırım1, Döndü Nergiz1, Dinç Süren1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Tayfun Toptaş2, Cem Sezer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Jinekolojik Onkoloji

Özet

GİRİŞ

İnce barsak nöroendokrin tümörleri (NET); intestinal mukozadaki serotonin eksprese eden enterokromoffin hücrelerden köken alan, ince barsağın en sık görülen malign tümörleridir. İnce barsak nöroendokrin tümörlerinin çoğu iyi diferansiye (G1-G2) tümörler olup en sık mezenterik ve paraaortik lenf nodlarına ve karaciğere metastaz yaparlar. Nöroendokrin tümörlerin overe metastaz insidansi %2’den daha azdır ve bu olgunların çoğunluğu ileum nöroendokrin tümörleri kaynaklıdır.

OLGU

Daha önce bilinen bir klinik öyküsü olmayan 57 yaşındaki kadın hasta bir süredir epigastrik ağrı, bulantı şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Hastanın BT görüntülemesinde ince barsakta yaklaşık 2 cm çapında, sağ overde 7 cm sol overde 8 cm çapında solid alanlar da içeren multikistik komponentte lezyonlar ve omentumda metastaz ile uyumlu olacabilecek milimetrik lezyonlar izlenmiştir. Olguya total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi, parsiyel ince barsak ve segmenter kolon rezeksiyonu, omentektomi ve geniş lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Makroskopik incelemede ince barsak rezeksiyon materyalinde mukozadan başlayıp serozaya ulaşan sarı renkte yaklaşık 3 cm çapında tümör izlenmiştir. Histerektomi ve kolon segmenter rezeksiyon materyallerinin serozasında çok sayıda milimetrik beyaz nodüler lezyon dikkati çekti. Sağ over 7.2 cm çapında ve sol over 8 cm çapında olup dış yüzlerinde nodüler lezyonların izlendiği düzensiz görünümde idi. Sağ ve sol over kesitleri multikistik görünümde olup dağınık yerleşimli beyaz renkte alanlar içermekteydi.Mikroskopik incelemede,nodüler ve trabeküler paternde gelişim gösteren uniform, yuvarlak-oval nükleuslu, “tuz biber” görünümlü kromatin dağılımı gösteren tümör izlendi. Yapılan immunohistokimyasal incelemede tümör hücreleri Sinaptofizin, Kromogranin A ve CD56 kuvvetli yaygın pozitif, Ki67 proliferasyon indeksi %5 civarındadır. Olgu ince barsak kaynaklı NET (G2); bilateral over,yaygın peritoneal ve lenf nodu metastazı olarak değerlendirildi.

SONUÇ

Nöroendokrin tümörlerin over metastazı nadir olmakla birlikte metastaz kaynağı hemen her zaman gastrointestinal sistem kaynaklıdır. Nöroendokrin tümörlerin over metastazı başta karaciğer olmak üzere çoklu organ tutulumu ile birlikte olup hemen her zaman kötü prognoz ile ilişkilidir. Olgu NET'lerin over metastazının nadir görülmesi ve overe metastazının hastalığın seyri ve tedavi planınındaki önemi nedeniyle sunulmuştur.