Güncel Patoloji Dergisi 2019 , Vol 3 , Num 1
Sebase Karsinoma İn Situ: Olgu Sunumu
Taha Cumhan ŞAVLI 1 Cem LEBLEBICI 1 Ayşe Esra KOKU AKSU 2
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL, 2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İSTANBUL DOI : 10.5146/jcpath.2019.44

Özet

Amaç: Sebase karsinom (SK) tipik olarak oküler bölgedeki sebase bezlerden köken alan agresif bir neoplazidir. Saf sebase karsinoma in situ (SKis) ise nadir olarak görülen iyi tanımlanmamış bir antitedir.

Olgu: 91 yaşında kadın hasta, 1 yıldır fark ettiği sağ yanakta kızarıklık şikâyeti ile hastanemiz dermatoloji servisine başvurdu. Aktinik keratoz ve skuamöz hücreli karsinom ön tanıları ile önce lezyondan punch biyopsi ardından eksizyonel biyopsi yapıldı. Histopatolojik incelemede epidermis ile ilişkili, dermise doğru invagine olan, lobüler yapılar oluşturan bazaloid görünümde germinatif atipik epitelyal hücre proliferasyonu izlendi. Bazı hücre sitoplazmalarında sebase diferansiasyonu düşündüren ince vakuoller ve nükleuslarda çentikli görünüm saptandı. Çok sayıda mitoz gözlendi. İnvaziv tümör alanı saptanmadı. İmmünohistokimyasal çalışmada EMA ve androjen reseptörü ile yaygın ve kuvvetli pozitif boyanma saptandı.

Sonuç: SKis klinik ve mikroskobik olarak aktinik keratoz ve skuamöz hücreli karsinoma in situ (SHKis) ile karıştırılabilir. Muir Torre Sendromuna eşlik edebilecek olması nedeniyle bu antitenin varlığının farkında olmak yanlış değerlendirmeleri önlemek açısından önemlidir.