Güncel Patoloji Dergisi 2019 , Vol 3 , Num 1
Kutanöz Malign Melanom 2017 TNM Evrelemesinde (8. Baskı) Yapılan Değişiklikler
Övgü AYDIN 1
1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DOI : 10.5146/jcpath.2019.37

Özet

Melanom, diğer solid tümörlerin aksine son 20 yılda insidansında artış görülen bir tümördür. Prognoz, erken evre melanomlarda iyiyken ileri evre tümörlerde oldukça kötüdür. Klinik ve patolojik evreleme; primer tümör alanının geniş eksizyonunun yapılıp yapılmamış olmasına ve bölgesel lenf düğümlerinin klinik/radyolojik/tanısal biyopsiyle inceleme ya da mikroskopik inceleme durumuna göre yapılır. Amerikan Ortak Kanser Komitesi (AJCC)"nin 8. baskısında hastada tedavi planlaması, prognostik gruplama ve yeni tedavi protokolleri içinde hasta seçimi için bir takım yeni düzenlemeler yapılmıştır (1). "T"evrelemesinde mitozun kriterlerden çıkarılması, "T0" ve "TX" tanımlamalarının netleşmesi en önemli değişikliklerdir. "N" evrelemesinde "klinik okült, klinik pozitif", "ekstranodal yayılım" tanımlamaları ve "satellit", "mikrosatellit" ve "in-transit metastaz" ların evrelemedeki yeri yeniden düzenlenmiştir. "M" evrelemesinde ise alt gruplardaki metastatik organlar, santral sinir sistemi metastazının ve "LDH" düzeyinin evrelemedeki yeri ile ilgili değişiklikler mevcuttur.

Bu derlemede kutanöz malign melanomlarda AJCC"nin TNM sınıflamasının 8. baskısındaki genel kurallar ve değişiklikler özetlenmektedir.