Güncel Patoloji Dergisi 2022, Cilt 6, Sayı 2
Memede Nadir Görülen Sekretuar Karsinom: Olgu Sunumu
Bermal HASBAY 1, Filiz AKA BOLAT 1, Serpil DIZBAY SAK 2, Hasan Özkan GEZER 3
1 Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
DOI : 10.5146/jcpath.2022.79 Amaç: Sekretuar karsinom başlangıçta çocuklarda tanımlanan, ancak sonra tüm yaş gruplarında bulunabildiği görülen memenin oldukça nadir izlenen bir tümörüdür.

Olgu: Altı yaşında bir kız çocuğunda sağ memede bulunan 1.8x1.8x1.2 cm boyutunda kitle eksizyonel olarak çıkarıldı. Kitle makroskobik olarak iyi sınırlı olup, mikroskobik incelenmesinde eozinofilik sekresyonla dolu lümen oluşturan duktuler yapılar, solid ve mikrokistik alanlar yanı sıra papiller yapılanmanın da izlendiği tümöral oluşum saptandı. İmmünohistokimyasal olarak uygulanan S100, Poliklonal CEA, CK8, Vimentin, HMWCK, E-cadherin, CK18 ve CD10 pozitif, ER %5 oranında soluk nükleer pozitif, PR, Cerb-2, Monoklonal CEA, EGFR, CK5/6, P63 negatifti. Histokimyasal olarak uygulanan PAS eozinofilik sekrette pozitif, müsikarmen ise negatifti. Olguya bu bulgularla sekretuar karsinom tanısı verildi.

Sonuç: Memenin sekretuar karsinomu "bazal benzeri" karsinom özelliğinde olup, prognozu çok iyi olan ve birçok seride 5 yıllık yaşam %100"e yakın olarak bildirilen nadir bir tümördür. Anahtar Kelimeler : Meme, Sekretuar karsinom, Bazaloid özellik