Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 109 Makale Bulundu
VULVADA EKTOPİK MEME DOKUSU,NADİR LOKALİZASYON
İNVAZİV MİKROPAPİLLER MEME KARSİNOMUNA AİT KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
MEME KANSERİ'NDE C-ERBB-2'NİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDE MEYDANA ÇIKAN ZORLUKLAR VE TUZAKLAR
MEME KANSERİ MOLEKÜLER ALT TİPLERİNDE KAVEOLİN 1 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞKALIMA ETKİSİ
NÖROENDOKRİN/NON-NÖROENDOKRİN ÖZELLİKLİ MEME KARSİNOMLARI ARASINDA AYIRICI TANIYA KATKI SAĞLAYAN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
MEME KANSERİNDE TÜMÖR DEPOZİTLERİNİN ÖNEMİ
MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
MEMENİN PRİMER LENFOMASI VE KARSİNOMU: BİR METAKRON OLGU SUNUMU
PLEOMORFİK STROMAL DEV HÜCRELER İÇEREN BENİGN FİLLOİDES TÜMÖR
MEMEDE İZOLE BİR KİST HİDATİK OLGUSU.
ASCO/CAP 2013 KRİTERLERİNİN HER2 OVEREKSPRESYONU GÖSTEREN MEME KANSERİ ORANINA ETKİSİ
MEME TUTULUMU GÖSTEREN NONLÖSEMİK MYELOİD SARKOM OLGUSU
MULTİPLE İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA ODAKLARIN MOLEKÜLER FENOTİP VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
MEMENİN MULTİSENTRİK SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
RESİDÜEL PÜR FORMDA İNTRALENFATİK MEME KARSİNOMU.
MEME HAMARTOMU; 10 YILLIK DENEYİMİMİZ
ERKEK MEME KARSİNOMLARI: 10 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ
MEMENİN NADİR BİR İNSİTU DUKTAL KARSİNOM PATERNİ, KİSTİK HİPERSEKRETUAR TİP
MEMENİN FİLLOİDES TÜMÖRÜ : 28 OLGULUK SERİMİZİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ
MEMENİN PRİMER TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU
MEMENİN MALİGN FİLLOİDES TÜMÖRÜ(MFT)
MİKROPAPİLLER KARSİNOM KOMPONENTİ İÇEREN MEMENİN İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU
NADİR BİR VAKA: OSTEOKLAST BENZERİ DEV HÜCRELER İÇEREN İNVAZİV MEME KARSİNOMU
MÜSİNÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN LOW GRADE SOLİD NÖROENDOKRİN KARSİNOM
GRANULOMATOUS MASTITIS CONCURRENCE WITH BREAST CANCER
MEMEDE LİPOMATÖZ KOMPANENT İÇEREN HEMANJİOM
MEME BAŞINDAN SPONTAN AKINTI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN 121 OLGUYA AİT KLİNİKOPATOLOJİK BULGULAR
METAPLASTİK MEME KARSİNOMU; İKİ OLGU SUNUMU
SMALL CELL CARCINOMA OF THE BREAST. REPORTS OF 3 CASES
MEME BAŞI ADENOMU, 5 OLGUDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER
MEME YERLEŞİMLİ SCHWANNOM
NİPPLE ADENOM
NADİR BİR VAKA: MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU
MEMENİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: SEKRETUAR MEME KANSERİ
BİLATERAL MASTEKTOMİ MATERYALİNDE EŞZAMANLI İNVAZİV LOBÜLER VE DUKTAL KARSİNOM
MEMENİN PÜR TÜBÜLER KARSİNOMUNDA SENTİNAL LENF NODU METASTAZI
MEMEDE PAPİLLER APOKRİN METAPLAZİ BULUNDURAN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLER
MEMEDE TÜBERKÜLOZ TANISI ALAN BİR İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGUSU.
NADİR OLGU; MEMEDE EPİDERMOİD KİST
MEMENİN C-ERBB2 POZİTİF İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOMU
MEMEDE NODÜLER FASİİTİS; OLGU SUNUMU
OPERE MEME KANSERLİ OLGUDA GELİŞMİŞ, PUBİS KEMİĞİNİN EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELİOMA?SI
MEME BAŞI AKINTISI YAYMALARINDAN TANI ALAN MOLLUSCUM CONTAGİOSUM OLGUSU
SERVİKAL SMEAR İLE TANI ALAN MEME KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
SİTO-HİSTOPATOLOJİK BULGULARIYLA MEMENİN MYOFİBROBLASTOMU: OLGU SUNUMU
Meme Başı Akıntı Sitolojisi: Akıntıya Karşı Kürek mi Çekiyoruz?
MEME KANSERİNDE MATERYAL TÜRÜ, İMMÜNOHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK PARAMETRELERDE YORUM FARKLILIĞINA NEDEN OLABİLİR Mİ?
MEMENİN İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMLARINDA HIF VE STAT'LARIN,TÜMÖR GELİŞİMİ-PROGNOZU-HORMON RESEPTÖRLERİ?CERBB2 İLE İLİŞKİSİ
MEME KANSERLİ OLGULARIN BRCA MUTASYON ANALİZİNE YÖNLENDİRİLMESİNDE YOL GÖSTERİCİ HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ARAŞTIRILMASI
EVRE IV MEME KANSERİNDE PD-L1 EKSPRESYONU
İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA RETRAKSİYON ARTEFAKTI İLE LENFATİK YAYILIM İLİŞKİSİ
NEOADJUVANT KEMOTERAPİ SONRASI ER,PR,HER2/NEU VE Kİ67 DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE TEDAVİ YANITI İLE İLİŞKİSİ
Memenin Schwannomu: Olgu Sunumu
Meme Karsinomlarının Histomorfolojik Özelliklerine ve Prognostik Faktörlerine Doğu Anadolu Bölgesinden Bakış
Meme yerleşimli schwannom
Skar endometriozisi içinde ektopik meme dokusu : olgu sunumu
İleus prezentasyonu ile tanı alan İnvaziv lobüler meme karsinomu; Olgu sunumu
Memenin primer malign fibröz histiositomu: Olgu sunumu
Adenomyoepitelyoma ve adenomyoepitelyoma ile ilişkili malignite gelişimi
Meme başı adenomu ve Juvenil papillomatozis : erken yaşta memede görülen 2 farklı olgu
Meme kanserinde PD-L1?in immunohistokimya ve PCR ile değerlendirilmesi
CD10 pozitif memenin stromal sarkomu
Maksiller sinüs metastazı yapan meme karsinomu: Olgu sunumu
Memede malign adenomyoepitelyoma: Olgu sunumu
Memede nadir mezenkimal tümör; dermatofibrosarkom protuberans ? olgu sunumu
Üreter yerleşimli meme karsinom metastazı: olgu sunumu
Memenin nadir bir tümörü : myoepitelyal karsinom
Meme karsinom metastazı ile karışan ekrin duktal karsinom
İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMDA IGF-IR EKSPRESYONU VE HASTA YAŞAM SÜRESİ ARASINDA İLİŞKİ
Memenin Primer Malign Melanomu
Nadir bir meme lezyonu; adenomyoepitelyoma
Uterin Leomiyoma Metastaz Yapan Meme Kanseri: Olgu Sunumu
Memenin invaziv apokrin karsinomu, olgu sunumu
İnvaziv meme karsinomlarında Cdc42 ve Arf6 protein ekspresyonlarının prognostik parametrelerle karşılaştırılması
Timusta İnvaziv Meme Karsinomu Metastazı - Olgu Sunumu
Bazal belirteçler erken evre invaziv duktal karsinomlarda sağ kalımı veya tedaviden beklentiyi öngörmede değerli mi?
Memenin tübüler adenomu: Olgu sunumu
Kondrosarkom komponenti içeren malign adenomyoepitelyoma: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Meme karsinomunda ''stem hücre'' belirteçleri neoadjuvan tedavide yol gösterici olabilir mi?
Erkek İnfantta Unilateral Galaktosel
Östrojen pozitif invaziv duktal karsinom gelişiminin moleküler mekanizmasında aromataz enziminin rolü
Meme Juvenil Papillomatozis: Olgu sunumu
Östrojen-progesteron reseptörü pozitif, aksiller nod negatif meme kanseri hastalarında Kİ67 proliferasyon indeksi
Memenin düşük dereceli adenoskuamöz karsinomunu: nadir bir olgu
Triple Negatif Meme Karsinomlarında Üç Farklı Yöntemle Ki67 Proliferasyon İndeksi Sayımı
Memenin osteoklast benzeri dev hücreler içeren andiferansiye pleomorfik sarkomu
MEMENİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOM
Memenin Nadir Görülen Primer Solid Nöroendokrin Karsinomu: Olgu Sunumu
VULVADA EKTOPİK MEME DOKUSU KAYNAKLI İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Memede Oldukça Nadir Bir İğsi Hücreli Lezyon: Parankimal Leiomyom
Memede nadir görülen bir lezyon: marjinal zon lenfoma
Triple negatif meme kanserlerinde PD-L1 ekspresyonu ve klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi
Memede kist hidatik: Memeden karaciğer ve dalağa uzanan tanı öyküsü
Meme kanseri tedavisinde moleküler genetik analizler için aday gen var mıdır?
Meme karsinomlarında pre-operatif kor biyopsi ve cerrahi rezeksiyon materyalinde prognostik parametrelerin kıyaslanması
Erkek Memesinde Nöroblastom Like Schwannoma ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Meme karsinomunda stromal podoplanin ekspresyonu ve klinikopatolojik rolü
Memede sitoplazmik vakuollü invaziv tümör morfolojisi: Lipid zengin tümör
Adenoid kistik karsinom, nadir bir meme kanseri
Memenin fokal osseöz metaplazi içeren nöroendokrin karsinomu: Olgu sunumu
Meme kanserinde miR-200c/miR-141?in epitelyal-mezenkimal geçişe etkisinin incelenmesi
Meme Karsinomlarında Doku Mikroarray, Kor Biyopsi ve Eksizyonel Biyopside Ki67 Ekspresyonlarının Karşılaştırılması
ÜÇ FARKLI KOMPONENT İÇEREN MEME TÜMÖRÜ OLGU SUNUMU İLE BİRLİKTE MİKST MEME KARSİNOMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Klinikopatolojik özellikleriyle birlikte ?Memenin Metaplastik Karsinomu?
Gastrointestinal sistem ve safra kesesine metastaz gösteren meme karsinom olgularının değerlendirilmesi
Memenin miyeloid sarkomu
Meme karsinomu nedeni ile yapılan rezeksiyon materyallerinde demografik, klinik ve patolojik özellikler
Memede Adenoid Kistik Karsinom: Olgu Sunumu
Memede Nadir Görülen Sekretuar Karsinom: Olgu Sunumu