Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
PL050(533) - Lenfositik gastrite etyolojik yaklaşım nasıl olmalı?
Gastrointestinal Patoloji
Fadime Gül Salman 1, Aslıhan Yavaş 1, Saba Kiremitçi 1, Berna Savaş 1, Arzu Ensari 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilimdalı
  AMAÇ

Lenfositik gastrit, gastrik epitelde>25 intraepitelyal lenfosit (İEL) / 100 epitel hücresi görülmesi olarak tanımlanmıştır. Çölyak hastalığı, H.pylori gastriti, Crohn hastalığı, hipertrofik gastropati, lenfoma gibi birçok durumla ilişkili olarak görülebildiği gibi idiyopatik olarak da gelişebilmektedir. Lenfositik gastrit olguları üst GİS endoskopik biyopsilerin %1-4 kadarını oluşturmaktadır.

Bu çalışmada lenfositik gastrit olgularında etyolojide yer alabilecek H.pylori infeksiyonu, çölyak hastalığı gibi durumların araştırılması, idiopatik formun sıklığının ortaya konması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Hastane kayıt sistemi üzerinden 2008-2017 yılları arasında lenfositik gastrit tanısı alan ve eş zamanlı duodenum biyopsisi bulunan olgular retrospektif olarak seçilerek çalışmaya dahil edildi. H&E ve CD3 boyalı kesitleri incelenen 59 lenfositik gastrit vakası H. pylori infeksiyonu ve çölyak hastalığı varlığına göre gruplandırıldı. İstatistiksel olarak Chi-square testi uygulandı ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

59 hastanın 12?si erkek ve 47?si kadın olup, ortalama yaş 38.69 olarak bulunmuştur. Vakaların 19?unda (32%) eşlik eden H. pylori gastriti bulunurken, 33?ünde (55.9%) duodenum biyopsisinde çölyak hastalığı ile uyumlu görünüm saptanmış (2 olgu Marsh 1, 9 olgu Marsh 2, 22 olgu Marsh 3), 14?ünde (23.7%) ise H.pylori ya da çölyak hastalığı bulgusuna rastlanmamıştır. Mide antrum ve korpus biyopsilerinin her ikisinde de lenfositik gastrit tanısı alan 29 hastanın 19?unda(65.5%) duodenum biyopsisinde de İELozis saptanmıştır. Duodenumda İELozis bulunan vakalarda antrum mukozasında lenfositik gastrit görülmesi arasında korelasyon bulunurken (p=0.038), korpus mukozası için böyle bir korelasyon saptanmamıştır (p=0.483). Lenfositik gastrit tanısı alan vakaların korpus biyopsilerinde H.pylori bulunma durumunun, antrum biyopsilerinde H. pylori bulunma durumu ile korelasyon gösterdiği saptanmıştır (p <0.001).

SONUÇ

Sonuçlarımıza göre lenfositik gastritin en sık görülen etyolojik nedeni çölyak hastalığıdır. Bu nedenle gastrik patolojiler için yapılan tüm üst GİS endoskopilerinde duodenal biopsi alınması önemlidir. Etyolojide ikinci sırada H.pylori gastriti yer almakla birlikte, ülkemiz gibi yüksek H.pylori prevalansı bulunan bölgelerde dahi idiyopatik lenfositik gastrit görülme olasılığının bulunduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : lenfositik gastrit, H.pylori, çölyak