Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
PL009(788) - Melanositik proliferasyonlarda 5-hidroksimetilsitozin ve histon deasetilaz-6?nın tanısal ve prognostik değeri
Dermatopatoloji
Aslıhan Yavaş 1, Aylin Okçu Heper 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  Amaç: Çalışmamızda 5-Hidroksimetilsitozin (5-hmC) ve Histon deasetilaz-6 (HDAC6) epigenetik belirteçlerinin malign, borderline ve benign melanositik lezyonların ayrımında tanısal yararı ile primer melanomda histopatolojik prognostik parametreler ile ilişkisinin araştırılması planlanmış, primer ve metastatik melanomlarda karşılaştırarak, epigenetik değişikliklerin tümör progresyonundaki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 110 benign (22 dermal, 22 konjenital, 22 displastik, 22 Spitz, 22 mavi nevus), 110 primer malign (24 nodüler, 24 yüzeyel yayılımlı, 22 akral lentijinöz, 22 lentigo maligna melanom,18 özel tip melanom), 8 borderline melanositik lezyon ve 100 melanom metastazı olgusu olmak üzere 328 olgu bulunmaktadır. Ayrıca hem primer hem de metastatik lezyonun aynı hastaya ait olduğu 24 olguluk ayrı bir grup oluşturulmuştur. H-E boyalı kesitlerde histopatolojik parametreler (Breslow kalınlığı, Clark seviyesi, mm2?de mitoz sayısı, ülserasyon, regresyon, lenfovasküler-perinöral invazyon durumu ve tümör infiltre eden lenfositler[TİL]) değerlendirilmiştir. İmmünhistokimyasal olarak 328 olgu anti-HDAC6 ve 214 olgu anti-5-hmC ile boyanmıştır, değerlendirmeler dijital görüntüler üzerinden H-skoru ile yapılmıştır. p<0.05 değerler anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Primer malign ve metastaz ana tanı gruplarının yaş ortalaması benign ve borderline ana tanı gruplarından yüksektir (p<0.05). Benign lezyonlarda daha yoğun 5-hmC ekspresyonu bulunurken, primer malign ve metastatiklerde parsiyel ya da total kayıp mevcuttur. Dermal nevus, displastik ve konjenital nevustan daha fazla; konjenital nevus, displastik nevusa benzer 5-hmC ekspresyonu sergilemiştir. Dermal, displastik, konjenital nevuslar, primer melanom?dan daha yüksek 5- hmC H-skoruna sahiptir. 5-hmC; Breslow kalınlığı, Clark seviyesi ve mitoz ile negatif , TİL ile pozitif korelasyon göstermiştir. HDAC6 H-skoru ile prognostik parametreler arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmamıştır. Primeri ve metastazlarının aynı hastaya ait olduğu grupta metastatik lezyonlarda daha yüksek HDAC6 ekspresyonu saptanmış; 5-hmC ekspresyonu farklılık göstermemiştir.

Sonuç: Bulgular 5-hmC?nin disregülasyonunun melanom patogenezinde erken aşamalarda meydana geldiğini, benign ve malign melanositik lezyonlarda faydalı bir tanısal ve prognostik biyobelirteç olabileceğini düşündürmektedir. İmmünhistokimyasal yöntemle geniş bir melanositik lezyon serisinde HDAC6 ekpresyonunu araştıran bu ilk çalışmada HDAC6?nın metastazı kolaylaştırıcı etkilerinin olabileceği, HDAC6 hedefli terapötik ajanların melanom tedavisinde faydalı olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler : melanositik lezyon,5-hidroksimetilsitozin(5-hmC),histon deasetilaz6(HDAC6)