Güncel Patoloji Dergisi 2022, Cilt 6, Sayı 1
İntrapulmoner Soliter Fibröz Tümör, Olgu Sunumu
Esin KAYMAZ 1, Çiğdem GONCA 2, Serdar HAN 2, Haldun UMUDUM 1
1 Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2 Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
DOI : 10.5146/jcpath.2022.75 Amaç: Soliterfibröz tümör (SFT); visseral ya da paryetal plevradan köken alan sporadik mezenkimal bir tümördür. Plevral tümörlerin %5"inden azını oluşturan bu tümörlerin akciğer parankimi içerisinde yerleşim göstermeleri oldukça nadirdir. Literatürde bu yerleşimde birkaç olgu bildirilmiştir. Akciğer ve/veya mezotelyal tümörlerden farklı olarak asbest maruziyeti ve sigara kullanımı bu tümör için bir risk faktörü değildir.

Olgu: Bu sunumda, kırk altı yaşındaki kadın hastada sağ akciğer alt lob superiorunda lokalize 9 mm çaptaki soliter fibröz tümör olgusunu sunuyoruz.

Sonuç: Histopatolojik olarak ayırıcı tanıda sorun yaratacak morfolojik özellikleri bulunması ve yerleşiminin az görülmesi nedeniyle bu olguyu sunmaya değer gördük. Anahtar Kelimeler : Soliter Fibröz Tümör, İntrapulmoner yerleşim