Güncel Patoloji Dergisi 2019 , Vol 3 , Num 3
Eozinofili ile Seyreden Akciğer Hastalıklarının Tanısında Transbronşial Biyopsinin Yeri ve Önemi
Nesrin GÜRÇAY 1 Funda DEMİRAĞ 1 Sema CANBAKAN 2 Saliha YILMAZ 2
1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA, 2 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ANKARA DOI : 10.5146/jcpath.2019.61

Özet

Amaç: Eozinofilik akciğer hastalıkları, enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz nedenlere bağlı akciğer parankiminde eozinofil infiltrasyonu ile birlikte kan eozinofilisinin de izlendiği durumlardır. Kronik eozinofilik pnömoni (KEP) olgusunu klinik, radyolojik ve transbronşial biyopsi örneğinde izlenen histopatolojik bulgular ile birlikte değerlendirdik.

Olgu: Nefes darlığı nedeni ile hastanemizin göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran 21 yaşındaki kadın hastanın akciğer grafisinde bilateral pnömonik infiltrasyonlar ile yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografisinde (HRCT) her iki akciğerde fokal havalanma artışları, parankimal dansite farklılıkları, buzlu cam zemininde interlobüler septal ve peribronşial kalınlaşmalar izlendi. Laboratuvar bulgularında periferik kan eozinofili %10, total IgE 656 IU/ml ve bronkoalveoler lavajda (BAL) eozinofil oranı %28 tespit edilmesi üzerine hastaya transbronşial biyopsi yapıldı. Mikroskobik incelemede intraalveoler makrofaj toplulukları, fibrin kitleleri ve interstisyumda eozinofillerin hakim olduğu mikst tipte iltihabi hücre infiltrasyonu gözlendi.

Sonuç: Eozinofili ile seyreden akciğer hastalıkları tanısında diğer interstisyel akciğer hastalıklarında olduğu gibi klinik, radyolojik ve patolojik multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Hasarlı parankimi temsil eden iyi örneklenmiş bir transbronşial biyopsi, video yardımlı torakoskopik (VATS) akciğer biyopsisi kadar tanıda oldukça yardımcıdır.