Güncel Patoloji Dergisi 2022 , Vol 6 , Num 1
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde ROS1 Rearanjmanı: Türkiye"de ROS1 Testine Yaklaşım
Nalan AKYÜREK 1 Büge ÖZ 2 Handan KAYA 3 Deniz NART 4 Emine BOZKURTLAR 3 Sevdegül MUNGAN 5 Derya GÜMÜRDÜLÜ 6
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, 2 Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, 3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, 4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMIR, 5 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, TRABZON, 6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ADANA DOI : 10.5146/jcpath.2022.73

Özet

Akciğer kanseri, Türkiye"de ve dünyada en sık görülen kanser türü olup, kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir. Son zamanlarda, artan sayıda küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ile ilişkili genomik ve immünohistokimyasal biyobelirteç tanımlanmıştır. ROS1 kinaz (ROS1) onkojenik bir sürücüdür ve KHDAK"lı hastaların yaklaşık %1-2"sinde bulunur. Spesifik inhibitörler ile hedefe yönelik tedavi için ROS1 yeniden düzenlemesinin tanımlanması gereklidir ve geleneksel kemoterapi ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha iyi bir sağkalım gösterir. Bu derlemede, akciğer kanserinde ROS1 rearanjmanının saptanması ve ROS1 hedefli tedavilerin mevcut ve gelecek tanısal yöntemleri tartışılmıştır.