Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Ek Sayı
EPS006(354 - Böbreğe Adenoid Kistik Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Esra Yılmaz 1, Tuğba Günler 1
1 Tc Sağlık Bilimleri Ünv Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
  GİRİŞ

Adenoid kistik karsinom (AKK); epitelyal ve miyoepitelyal neoplastik hücrelerce oluşturulmuş, yavaş gelişim gösteren malign tükrük bezi tümörüdür. En çok majör tükrük bezlerinde görülmekte olup tüm tükrük bezi tümörlerinin %10? undan azını oluşturmaktadır. Uzak metastazları en sık akciğerde görülmekte, daha az oranlarda kemik, karaciğer ve beyinde de saptanabilmektedir. Böbreğe metastaz ise oldukça nadirdir.

OLGU

43 yaşında bayan hasta boğaz ağrısı, yutkunmada zorluk ve horlama şikayetleri ile KBB polikliniğine başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde; sağ taraf parafarengeal bölgede, parotis bezi derin lobu komşuluğunda, en büyük boyutu 4,5 cm olan kitle tespit edilmiş olup USG eşliğinde tru-cut biyopsi yapılmıştır. Patoloji raporu AKK olarak raporlanmıştır. Daha sonra hastaya kemoradyoterapi planlanmış olup takipleri yapılmıştır. 4 yıl sonra sağ böbrekte kitle tespit edilmiştir ve radikal nefrektomi yapılmıştır. Makroskopik incelemede; üst polde, korteks yerleşimli, düzgün sınırlı, kirli krem renkte, solid kitle lezyonu izlenmiştir. Mikroskopik incelemesinde ise solid, kribriform ve tubuler yapılar şeklinde gelişim gösteren, nisbeten monoton görünümde hücrelerce oluşturulmuş tümör saptanmıştır. Yapılan immünohistokimyasal çalışmalarda; CK7, CD117, vimentin, S100, aktin ve miyozin ile pozitif, CK20, CD10, PAX2 ile negatif reaksiyon tespit edilmiştir. Olgu mevcut bulgularla böbrekte AKK metastazı olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Böbreğin metastatik tümörleri yaygın görülmeyip bir çalışmada metastazların izlendiği en sık 8. bölge olarak tespit edilmiştir. Böbreğe en çok akciğer tümörlerinin metastaz yaptığı bildirilmiştir. BT taramalarında renal metastazlar küçük, multiple, bilateral ve intrakortikal olma eğilimindedir. AKK ise en sık akciğere metastaz yapmaktadır. Böbreğe metastaz ise oldukça nadir olup 2016 yılında yayınlanan bir makalede 1984 ve 2014 yılları arasında literatürde 15 vaka tespit edildiği belirtilmiştir. Bizim olgumuzda kitlenin tek böbrekte olması, multiple olmaması, adenoid kistik karsinomların böbrek metastazlarının sık görülmemesi tanı koyma sürecindeki çeldirici etmenlerdi. Nadir görülen bu olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : adenoid kistik karsinom metastazı, böbrek