Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS096 - TÜKRÜK BEZİ LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
Baş ve Boyun Patolojisi
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek1, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Patoloji Kliniği
 

AMAÇ: Tükrük bezi lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsi( İİAB ) tanılarını, opere edilen olguların histopatolojik tanıları ile karşılaştırarak, İİAB’nin tanısal değerini değerlendirmek amaçlandı.

GEREÇ–YÖNTEM: 2014 -2017 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’nde opere edilen olgularda preoperatif İİAB sonuçları ile postoperatif histopatolojik tanılar karşılaştırıldı.

BULGULAR: Çalışmaya 28 olgu dahil edildi. Hastaların 7si( % 25 ) kadın, 21( % 75) erkek olup, yaş ortalaması 38.6( 26-74 yaş arası) idi. İİAB işlemi sonrası benign olarak değerlendirilen 24 olgunun 9’u Warthin tümörü, 12’si pleomorfik adenom, 2’si kronik siyeloadenit, biri intraparotideal lenf nodu olarak yorumlandı. Operasyon materyallerinde sitolojide pleomorfik adenom ile uyumlu olarak yorumlanan 1 olgu ‘bazal hücreli adenom’ tanısı alırken, 23 olguda sitolojik tanı ve histopatolojik tanı arasında %100 korelasyon mevcuttu. 2 olgu ‘ onkositik hücreli lezyonlar açısından kuşkulu’ olarak yorumlandı ve histopatolojik incelemede 1 olgu ‘asinik hücreli karsinom – onkositik varyant’ tanısı alırken, diğer olgu ‘onkositom’ tanısı aldı. Bir olgu pür miyoepitelyal hücrelerden oluşmaktaydı; ayırıcı tanıya ‘miyoepitelyoma, miyoepitelyal karsinom, hücresel pleomorfik adenom’ alınarak histopatolojik korelasyon önerildi. Histomorfolojik bulgular pleomorfik adenom ile uyumlu idi. Monoton lenfoid hücre proliferasyonu sebebiyle lenfoma açısından kuşkulu sitoloji olarak yorumlanan diğer bir olgu ise histopatolojik ve immunohistokimyasal değerlendirmede ‘marjinal zon lenfoma’ tanısı aldı.

SONUÇ: İİAB işlemi kolay uygulanması, maliyetinin düşük olması, preoperatif tetkiklerde benign – malign ayrımında ve acil – elektif cerrahinin planlanmasında yol gösterici olması sebebiyle klinik ve radyolojik bulgular ile korele edilerek tükürük bezi kitlelerine konservatif yaklaşımda tercih edilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Histopatoloji, korelasyon, sitoloji