Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
Poster Sunum
PAP SMEAR MATERYALLERİNDE HİGHRİSK HPV ORANI,TİPLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN BİYOPSİ UYUMU:5604 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler HPV İLE ENFEKTE OLGULARDA RİSK GRUPLARINA GÖRE SMEAR VE BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KLİNİĞİMİZDE REAL TİME PCR YÖNTEMİYLE ÇALIŞILAN HPV TİPLERİ, PREVALANSI VE SERVİKAL SIVI BAZLI SİTOLOJİ İLE HPV UYUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PEDİATRİK RETİFORM SERTOLİ HÜCRELİ OVER TÜMÖRÜ (SLT): BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler UTERİN SERVİKSTE BLUE NEVÜS OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DEDİFERANSİYE ENDOMETRİOİD ADENOKARSİNOM: 2 OLGU NEDENİYLE, KÜRETAJ VE RADİKAL MATERYALDE HİSTOLOJİK İPUÇLARI: Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERTOLİ HÜCRELİ SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN OVERİN ENDOMETRİOİD KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ERKEK ÇOCUK OLARAK YETİŞTİRİLEN AMBİGUS GENİTALELİ HASTADA İNGUİNAL HERNİ İÇİNDE OVOTESTİS: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler POSTMENOPOZAL DÖNEMDE EPİTELOİD TROFOBLASTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF ENDOMETRIAL SPECIMENS IN ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN KIRŞEHIR CITY OF TURKEY Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OLGU SUNUMU: GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLARIN NADİR BİR VARYANTI OLAN PLASENTAL SİTE TROFOBLASTİK TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PÜR UTERİN LİPOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERVİKS UTERİ YERLEŞİMLİ ALVEOLAR SOFT PART SARKOMA: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KİSTİK UTERİN ADENOMATOİD TÜMÖR : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PERİTONEAL KARSİNOMATOZİS İLE KARIŞAN NADİR BENİGN BİR ANTİTE: LEİOMYOMATOZİS PERİTONEALİS DİSSEMİNATA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ATİPİK ENDOMETRİOZİS ZEMİNİNDE GELİŞİM GÖSTEREN OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNTESTİNAL DİFERANSİYASYON GÖSTEREN ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler UTERUSUN ANJİOLİPOLEİOMYOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDE TANI ALAN İNTRAPLASENTAL KORYOKARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler VULVADA EKTOPİK MEME DOKUSU,NADİR LOKALİZASYON Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MYXOMA OF THE OVARY: A CASE REPORT Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DİSGERMİNOM ALANLARI İÇEREN GONADOBLASTOM SAPTANAN MOZAİK PATERNDE TURNER SENDROMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNTRAVENÖZ LEİOMYOMATOZİS (İKİ OLGU SUNUMU) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOMETRİUMUN ANDİFFERANSİYE / DEDİFFERANSİYE KARSİNOMU; İKİ OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OVERİN SERTOLİ-LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler VULVAR BÖLGEDE ANJİOMYOFİBROBLASTOM; OLGU SUNUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOMETRİAL BİYOPSİ MATERYALİNDE NADİR BİR OLGU: MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OVERDE ENDOMETRİYOTİK KİST ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OVARYAN MATÜR KİSTİK TERATOMDA NADİR GÖRÜLEN BİR DOKU: PROSTAT DOKUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OVARYAN YERLEŞİMLİ AKTİNOMİKOZİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERVİKSTE KAVERNÖZ HEMANJİOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler UTERUSUN ANJİOLEİOMYOMU : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: OVERDE KAVERNÖZ HEMANJİOMA İLE ENDOMETRİAL POLİP VE LEİOMYOMA BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler VULVADA LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KÜRETAJ MATERYALİNDE TANI ALAN UTERİN KARSİNOSARKOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BORDERLİNE BRENNER TÜMÖRÜ: NADİR OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: ENDOMETRİYAL STROMAL NODÜL Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler APPENDİKS VERMİFORMİSTE YÜKSEK DERECELİ SERÖZ KARSİNOM METASTAZI VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOMETRİAL POLİP KOMŞULUĞUNDA GELİŞEN BERRAK HÜCRELİ ENDOMETRİAL KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler VULVADA SELÜLER ANJİYOFİBROM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MORULER FORM ENDOMETRİAL SKUAMÖZ METAPLAZİ OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOMETRİAL KARSİNOM OLGUSUNDA İNSİDENTAL SAPTANAN ADENOMATOİD TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLESTEROL GRANÜLOMLARININ MUHTEMEL PATOGENEZİ: KRONİK HEPARİN KULLANIMINDA KİSTİK OVARYAN LEZYON MORFOLOJİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: OSSEOZ METAPLAZİ GÖSTEREN UTERİN LEİOMYOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OVERİN SEKS KORD-STROMAL TÜMÖRÜNE BENZEYEN UTERİN TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SELLÜLER NÖROGLİAL DOKUDAN ZENGİN İMMATÜR TERATOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BİR OVERDE BRENNERLİ MUSİNÖZ KİSTADENOM DİĞER OVERDE MATÜR KİSTİK TERATOM:BİR OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PRİMER OVARYAN KARSİNOSARKOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler VULVADA SOLİTER NÖROFİBROM : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler STRUMOZİS Mİ? OVER KAYNAKLI İYİ DİFERANSİYE FOLLİKÜLER KARSİNOM MU (HDFCO)? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SPİNAL İNTRADURAL METASTAZ YAPAN ENDOMETRİUM KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OLGU SUNUMU: OVERİN SEKS KORD TÜMÖRLERİNİN NADİR BİR VARYANTI OLAN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler UTERUSUN MİKSOİD LEİOMYOSARKOMU, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler UTERUSUN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ: LİPOLEİOMYOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ASHERMAN SENDROMLU HASTADA FALLOPİAN TÜPTE LEİOMYOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÇOK SAYIDA HİSTİOSİTİK DEV HÜCRELER İÇEREN UTERİN PLEOMORFİK LEİOMYOSARKOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler POSTMENOPOZAL KADINDA DEV ENDOMETRİYAL POLİP: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TAMOKSİFEN TEDAVİSİNE BAĞLI UTERİN KARSİNOSARKOM (MALİGN MİKST MEZODERMAL TÜMÖR) OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KONTRLATERAL MATÜR KİSTİK TERATOM İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN OVARİAN KAVERNÖZ HEMANJİOMA: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler REKTUS ABDOMİNUS KASINDA ENDOMETRİOZİS EKSTERNA: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERÖZ KİSTADENOMLU OVERDE EKTOPİK ADRENAL DOKUSU, BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MULTİPLE PLASENTAL CHORANJİOMA ( HEMANJİOMA) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler UTERUSUN ATİPİK LEİOMYOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DÜZ KAS DİFFERANSİYASYONU GÖSTEREN ENDOMETRİAL STROMAL NODÜL: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NÖROBLASTOMDA KANSER KÖK HÜCRELERİNE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE TÜMÖR İNFİLTRE EDİCİ LENFOSİTLERİN ETKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞER KANSERLERİNDE ALK YENİDEN DÜZENLENİMİ İNSİDANSI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI DENEYİMİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MALİGN EPİTELYAL OVER TÜMÖRLERİNİN AGRESİVİTESİNDE AMP/GPI, AMFR, CTGF, RAB25, RASSF2A GENLERİNİN ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞER ADENOKARSİNOMLU HASTADA ALK GENİNDE YENİDEN DÜZENLENMEYE EŞLİK EDEN KOPYA SAYISI ARTIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ADIYAMAN İLİNDE HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) SIKLIĞI VE HPV GENOTİP TAYİNİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARINDA EGFR, ALK , ROS1 MOLEKÜLER ÇALIŞMALARI: 4 YILLIK DENEYİMİMİZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜKRÜK BEZİ İNCE ASPİRASYON BİYOPSİLERİNİN MİLAN SİSTEMİNE GÖRE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOPATOLOJİ İLE UYUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE MALİGNİTE SIKLIĞI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LENF NODU METASTAZI OLAN LARENKS KARSİNOMLARINDA PET/BT DEĞERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MAKSİLLER SİNÜSÜN PSAMMOM CİSİMLERİNDEN ZENGİN ASİNİK HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SEBASEÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN SİNONAZAL HAMARTOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR DEPOZİTLERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KORDOMA; NAZAL KİTLE İLE PREZENTE OLAN BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BOYUN YERLEŞİMLİ KİSTİK SİNOVYAL SARKOM; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: WARTHİN TÜMÖR ZEMİNİNDE MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NAZAL GLİAL HETEROTOPİ ( YENİ DOĞANIN NADİR KONJENİTAL ANOMALİSİ ) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PAROTİS BEZİNDE ASİNİK HÜCRELİ KARSİNOM, ONKOSİTİK VARYANT; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TONSİLLANIN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ: FİBROLİPOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SKLEROZAN POLİKİSTİK ADENOZİS VE PAROTİSİN DİSGENETİK POLİKİSTİK HASTALIKLARI BİRLİKTELİĞİ, BİR OLGU SUNUMU. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PAROTİSTE NÖROENDOKRİN KARSİNOM VE KONDROSARKOM KOMPONENTLERİ İÇEREN NON-İNVAZİV MALİGN MİKST TÜMÖR: NADİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler THE EFFECT OF NUTRITIONAL ANTIOXIDANT AGENTS ON CISPLATIN-INDUCED LARYNGEAL HISTOPATHOLOGICAL ALTERATIONS IN RATS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TONSİLDE KARTİLAJİNÖZ KORİSTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİYLE SKLEROZAN VARYANT MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MALİGN PARAGANGLİOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LAKRİMAL GLANDIN PLEOMORFİK ADENOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PAROTİSTE ONKOSİTOMA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL NODÜLER ONKOSİTİK HİPERPLAZİ; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜKRÜK BEZİ KANAL KARSİNOMLARININ SİTOMORFOLOJİK VE HİSTOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ (2 VAKA) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler CELLULAR ANGIOFIBROMA: A RARE TUMOR BEHIND THE EAR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SEBASEÖZ DİFERANSİYE ONKOSİTİK LİPOADENOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DIŞ KULAK YOLUNDA SEROMİNÖZ GLAND ADENOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜKRÜK BEZİ LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: ORBİTAL LAKRİMAL DUKTAL KİST Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DERİN YERLEŞİMLİ JUVENİL KSANTOGRANÜLOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BAŞ BOYUNDA SIK RASTLANAN 3 TÜMÖR: RABDOMYOM, HİBERNOM, GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RETİNOBLASTOM; OLGU SUNUMU? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNVERTED PAPİLLOMA EŞLİK EDEN FİBRİNOİD NEKROTİZAN GRANÜLOMATÖZ ENFLAMASYON Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SUBMANDİBULAR BEZ LOKALİZASYONLU MİKSOİNFLAMATUAR FİBROBLASTİK SARKOM : NADİR LOKALİZASYONDA BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MAKSİLLER KALSİFİYE EPİTELYAL ODONTOJENİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MAKSİLLER SİNUS YERLEŞİMLİ SİNOVİAL SARKOM:OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AURİKULADA GÖRÜLEN ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KEMİK İLİĞİ METAPLAZİSİ VE SKUAMÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN İKİ AYRI PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PALATİNAL TONSİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PLAZMOSİTOMU TAKLİT EDEN OTİK (AURAL) POLİP Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNTRANAZAL PLEOMORFİK ADENOM: NADİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PALATİN TONSİLDE LENFANJİOMATÖZ POLİP Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ?WARTHİN BENZERİ? TİROİD PAPİLLER MİKROKARSİNOMU, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BOYUN BÖLGESİNDE EKTOPİK TİMOMA: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler FRONTAL SİNÜSTE MENİNGİOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NAZAL TİPTE PLEKSİFORM NÖROFİBROM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BOYUNDA PRİMERİ BİLİNMEYEN EPİTELYAL-MYOEPİTELYAL KARSİNOM METASTAZI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GİNGİVA METASTAZI GÖSTEREN AKCİĞER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SUBMANDİBULER ALAN YERLEŞİMLİ İĞSİ HÜCRELİ/PLEOMORFİK LİPOM OLGUSU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler WARTİN TÜMÖRÜNÜN NADİR YERLEŞİM YERİ: NAZOFARİNKS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TONSİLDE FİBROEPİTELYAL POLİP Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler UZUN SÜREDİR ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ VE HEMODİYALİZ YAPILAN HASTADA AMİLOİD GUATR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MALİGN GÖRÜNÜMLÜ BENİGN TÜMÖR: ORAL MUKOZANIN EOZİNOFİLİK ÜLSERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BOYUN BÖLGESİNDE KİST HİDATİK: NADİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KONDRODRMATİTİS NODÜLARİS HELİSİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜKRÜK BEZİNİN SİROZU OLARAK BİLİNEN KRONİK SKLEROZAN SİALADENİT Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BURUNDA GELİŞEN FİBRÖZ PAPÜL Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ADÖLESAN YAŞTA DAMAK YERLEŞİMLİ PLEOMORFİK ADENOM: NADİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS1 MUTASYONU TESPİT EDİLMESİNDE FISH VE İMMÜNOHİSTOKİMYANIN KIYASLANMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS-1 GEN YENİDEN DÜZENLENMESİNİN FISH VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE MDM2 AMPLİFİKASYONU YENİ BİR PROGNOSTİK FAKTÖR OLABİLİR Mİ? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: BENİGN METASTAZ YAPAN LEİOMYOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LENF NODU METASTAZI GÖSTEREN SKLEROZAN PNÖMOSİTOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOMBİNE MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA VE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PULMONER PAPİLLER ADENOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞERDE KONDROMATÖZ HAMARTOM :OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PLASENTAL TRANSMOGRİFİKASYON GÖSTEREN PULMONER FİBROKONDROMATÖZ HAMARTOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MİKST SKUAMÖZ HÜCRELİ GLANDÜLER PAPİLLOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞERDE PLASENTAL TRANSMOGRİFİKASYON Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KLİNİK OLARAK SARKOİDOZİSİ TAKLİT EDEN PULMONER LENFOİD GRANÜLOMATOZİS OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEDİSTİNAL KİTLE OLUŞTURAN MULTİSENTRİK HEMANJİYOENDOTELYOMA OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ANEMİYE SEKONDER MEDİASTİNAL KİTLE OLUŞTURAN EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞERDE BİR LENFANJİOLEOMYOMATOZİS OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞER ADENOKARSİNOMU OLGUSUNDA LENF NODUNUN ÇEVRESİNDE ŞÜPHELİ İNFİLTRASYON: MALİGN MEZOTELYOMA OLABİLİR Mİ? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞERİN PRİMER SİNOVİYAL SARKOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞERE METASTAZ YAPAN MEMENİN MALİGN FİLLOİDES TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEDİASTİNEL YERLEŞİMLİ HİBERNOM OLGUSU : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS; OLGU SUNUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: MİKST SKUAMÖZ HÜCRELİ VE GLANDÜLER PAPİLLOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOBRONŞİAL HAMARTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞER FROZEN TUZAĞI: PARAGANGLİOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PULMONER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PULMONER HYALİNİZE GRANÜLOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKCİĞERDE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMA EŞLİK EDEN AMİLOİD BİRİKİMİ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BRONKOJENİK KİST İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAPULMONER SEKESTRASYON Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler HİPERSENSİVİTE PNÖMONİSİ VE TÜBERKÜLOZ BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler COMPARISON OF CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES IN INCIDENTAL AND NONINCIDENTAL PAPILLARY THYROID CARCINOMAS IN 308 PATIENTS. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler THE EFFECTS OF FOCALITY/LATERALITY/TOTAL TUMOR DIAMETER/TUMOR NUMBER ON PROGNOSIS OF PAPILLARY THYROID CARCINOMAS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU, MELANİN ÜRETEN VARYANT; NADİR BİR OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: TÜBERKÜLOZ TİROİDİTİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜMÖR İÇİNDE TÜMÖR; FEOKROMOSİTOMAYA OSTEOSARKOM METASTAZI: OLGU SUNUMU. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR LOKALİZASYONLU BİR TÜMÖR: RENAL PİGMENTE PARAGANGLİOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TALL CELL VARYANT PAPİLLER KARSİNOM İLİŞKİLİ İĞSİ HÜCRELİ, EPİTELOİD-SKUAMOİD ALANLAR İÇEREN ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: DOUBLE HİPOFİZ ADENOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ADRENAL GLAND KAVERNÖZ HEMANJİYOMU: BİR OLGU NEDENİYLE Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler 2014-2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN ADRENALEKTOMİLERİN HİSTOPATOLOJİK TANILARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DEV PARATİROİD KİSTİ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ADRENAL ONKOSİTOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PARATİROİD ADENOMUNA EŞLİK EDEN GRANÜLOMATÖZ İNFLAMASYON Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: ADRENAL GLANDDA KOMPOSİT FEOKROMOSİTOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEDULLER KARSİNOM İLE İKİ FARKLI VARYANTTA PAPİLLER MİKROKARSİNOM BİRLİKTELİĞİ-OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LARGE ADRENAL MYELOLIPOMA OCCURRING IN THE POST-PREGNANCY PERIOD Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BOYUN SOL YAN YERLEŞİMLİ EKTOPİK HİPERPLASTİK TİROİD; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PARATİROİD LİPOADENOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SÜRRENALİN IGG4 İLİŞKİLİ KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: PARATİROİD VE TİROİD LİPOADENOMUNA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL PAPİLLER KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDEMİK GUATR COĞRAFYASINDA PEDİATRİK NON-MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler FEOKROMASİTOMANIN EŞLİK ETTİĞİ MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU OLGUSU (MEN 2A) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: PARATİROİD KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: TİROLİPOM OKKÜLT PAPİLLER KARSİNOM VE FOLLİKÜLER ADENOM BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROİD PAPİLLER KARSİNOM ODAKLARI İÇEREN İĞSİ HÜCRELİ ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SPİNAL PARAGANGLİOMA (İKİ OLGU SUNUMU) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ADRENAL KORTEKS KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler 14 YAŞINDAKİ HASTADA TALL CELL DİFERANSİYASYONLU PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOMPOSİT FEOKROMOSİTOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler HASHİMOTO TİROİDİTİNDE MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU VE PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler WHARTİN BENZERİ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KISITLI ŞARTLARDAKİ PATOLOJİ LABORATUARINDA BİR ZORUNLU HİZMET ÇALIŞMASI: İNSİDENTAL PAPİLLER KARSİNOM OLGULARIMIZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KEMİKTE PAPİLLER TİROİD KARSİNOM/ FOLİKÜLER VARYANT METASTAZI -OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNSİDENTAL DELPHİAN LENF NODUNA PAPİLLER KARSİNOM METASTAZI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA CD10 VE CD74 EKSPRESYONUNUN TÜMÖR GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler 2376 APENDEKTOMİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ İLE BİRLİKTE APANDİSİT TEDAVİSİNDE MEDİKAL TEDAVİNİN SORGULANMASI. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MİDE KARSİNOMLARINDA HUMAN EPİDİDİMAL SEKRETUVAR PROTEİN-4 EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTROİNTESTİNAL KANAL SCHWANNOMLARI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler CROHN HASTALIĞININ PATOGENEZİNDE ENFEKSİYÖZ AJANLARIN BULUNABİLECEĞİNDE DAİR GÖRSEL KANITLAR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RUSSELL CİSİMCİĞİ GASTRİTİ OLGULARINDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ANALİZİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İMMÜNGLOBÜLİN G4?ÜN GASTRİTLERDE H. PYLORİ İLE, MİDE ADENOKARSİNOMLARINDA HER2 İLE İLİŞKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÇÖLYAK HASTALIĞINDA YAMASAL İNCE BARSAK TUTULUMU VE TANIDA BULBUS BİYOPSİSİNİN YERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler INCIDENTAL GALLBLADDER PARAGANGLIOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MECKEL DİVERTİKÜLÜ KOMŞULUĞUNDA İNCE BARSAKTA LOKALİZE ADENOMYOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNSİDENTAL SAPTANAN NADİR BİR OLGU: APPENDİKSTE PİGMENTE NÖROENDOKRİN TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÖZOFAGUS LOKALİZASYONLU PRİMER MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İLEOJEJENUAL DUPLİKASYON KİSTİ OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler EOZİNOFİLİK KOLESİSTİT: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler COLONIC MUCOSAL ENDOMETRIOSIS MIMICKING MESENCHYMAL NEOPLASIA: A DIAGNOSTIC PITFALL Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler APPENDİKS EPİPLOİCA HİPERTROFİSİ VE DİVERTİKÜLOZİS GELİŞİMİ GÖSTEREN KOLONUN DİFFÜZ LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler REKTUMDA BENİGN FİBROBLASTİK POLİP Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KÜÇÜK ÇAPTA AMA İLERİ EVREDE BİR NÖROENDOKRİN TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SMALL BOWEL RESECTION IN A PATIENT WITH BUERGER'S DISEASE AND INTESTINAL INVOLVEMENT Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTRİK ADENOM VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN NADİR BİR LOKALİZASYONU; İNCE BARSAK Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÖZOFAGUS GİRİŞ SÜPRİZİ; ?INLET PATCH?, 22 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÖZOFAGUSTA NADİR BİR TÜMÖR: MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MİDE METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PEUTZ JEGHERS POLİPLERİ GERÇEKTEN MASUM MU?PEUTZ JEGHERS POLİPLERİ ZEMİNİNDE MULTİPLE İNTRAMUKOZAL KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKUT PANKREATİT KOMPLİKASYONU GELİŞEN MİDE DUVARINDA YERLEŞMİŞ DEV HETEROTOPİK PANKREAS DOKUSU:OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNFLAMATUAR MYOGLANDÜLER POLİP: NADİR LOKALİZASYONDA NADİR GÖRÜLEN POLİP Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION OF SEBORRHEIC KERATOSIS-LIKE LESION OF THE ESOPHAGUS: A NEW ENTITY? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: KOLONDA MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM (MANEC) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINI TAKLİT EDEN MALİGN PERİTONEAL MEZOTELYOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TORUS PİLORİKUS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler APPENDİKSTE TÜBERKÜLOZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTROİNTESTİNAL TRAKTUSTA İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler REKTOSİGMOİD BÖLGENİN KALSİFİYE/OSSİFİYE PAPİLLER ADENOKARSİNOMU; 7 OLGULUK VAKA SERİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYONLA ÇIKARILAN DEV ÖZOFAGİAL IGG4 İLİŞKİLİ TÜMÖR VE OSTEOKONDROM BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNEN KOLONUN MEZENTERİK DEV KİSTİK LENFANJİOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MECKEL DİVERTİKÜLÜ DUVARINDA ADENOMYOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SARKOİDOZ TANISI İLE TAKİPLİ HASTADA PANKREASTA KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KLİNİK OLARAK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN BRUNNER BEZ ADENOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÖZEFAGEAL MELANOSİTOZİS( OLGU SUNUMU) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLONUN LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ ? BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RECTAL PYOGENIC GRANULOMA: A RARE CASE REPORT Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RUSSELL BODY GASTRITIS: A RARE CASE Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTRİK HETEROTOPİK PANKREATİTİS OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLOREKTAL KSANTOMATÖZ POLİP Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTRİK MUKOZAL KALSİNOZİS, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler EBV İLİŞKİLİ MİDENİN LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BİR GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR (GİST) TAKLİTÇİSİ: MEZENTERİK FİBROMATOZİS (MF); BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLONUN EPİTELİ YANLIŞ YERLEŞİMLİ ADENOMATÖZ POLİBİNDE PSÖDOKARSİNOMATÖZ İNVAZYON Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MİDE ENDOSKOPİK BİYOPSİDE SARCİNA VENTRİKÜLİ GASTRİTİ TANISI ALAN ÜÇ OLGUMUZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNCE BARSAK MELANOMU, PRİMER METASTAZ AYRIMI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENTERİK DUBLİKASYON KİSTİ VE HETEROTOPİK MEZENTERİK OSSİFİKASYON: BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler 178 KOLOREKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA HER2 İMMUNHİSTOKİMYASAL EKSPRESYONU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTRİK ADENOKARSİNOMLARDA KAVEOLİN-1 EKSPRESYONUNUN HER2 AMPLİFİKASYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLOREKTAL TUBULER VE TUBULOVİLLÖZ ADENOMLARDA İMMÜHİSTOKİMYASAL OLARAK MUC1, MUC2, MUC5AC VE MUC6 EKSPRESYON ANALİZİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler HETEROTOPİK OSSİFİKASYON İÇEREN HİPERPLASTİK MİDE POLİBİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler APENDİKSTE TENYA SAGİNATA İNFESTASYONU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MİDE YERLEŞİMİ NADİR GÖRÜLEN METASTATİK DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM-OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler APENDİKSTE GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VE SESİL SERRATED ADENOM/POLİP BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler 14 OLGUDA ÖZOFAJİAL ENDOSKOPİK MUKOZAL REZEKSİYON SONUÇLARIMIZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEKİ APENDİKS SPESMENLERİNDE SAPTANAN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler 2007-2017 YILLARI ARASINDA PRİMER GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMASI TANISI ALAN OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNSİDENTAL SAPTANAN MİKROSKOBİK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR TANILI OLGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MİDE KARSİNOMLARINDA İMMUNHİSTOKİMYASAL HER 2 POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ (PRELİMİNER ÇALIŞMA) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: MİDEDE MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOMA (MANEC) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEDÜLLER MİDE KARSİNOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLOREKTAL KANSER VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMUNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SİSTİK GÜDÜKTE İNSİDENTAL TRAVMATİK NÖROMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTRİTİS SİSTİKA PROFUNDA İLE MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERRATED ADENOKARSİNOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMU İLE BULGU VEREN MULTİPLE MYELOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PRİMER REKTAL MALİGN MELANOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR(OLGU SUNUMU) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler APENDİSYAL ENDOMETRİOZİS: ÜÇ OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÇOCUKLARDA HELİKOBAKTER PYLORİ SIKLIĞI VE SYDNEY SINIFLAMA KRİTERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ENDOMETRİOZİSE İKİNCİL AKUT APANDİSİT: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İLEUM YERLEŞİMLİ İYİ DİFERANSİYE NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜN OVER METASTAZI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR OLGU: ÇIKAN KOLONDA BÜYÜK SUBMUKOZAL LİPOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İKİ GASTRİK LİPOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler EKTOPİK PANKREAS DOKUSU İÇEREN ENTERİK DUPLİKASYON KİSTİ:OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTRİK MEDÜLLER KARSİNOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DUODENUM ENDOSKOPİK BİYOPSİ İLE TANI ALAN GERM HÜCRELİ TÜMÖR METASTAZI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GİST VE İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP BİRLİKTELİĞİ; NADİR BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler APENDİKSTE GOBLET HÜCRELİ KARSİNOİD: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLONDA TIKANIKLAĞA NEDEN OLAN SUBMUKOZAL YERLEŞİMLİ DEV LİPOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KOLONOSKOPİK BİYOPSİDE REKTOSİGMOİD ENDOMETRİYOZİS ; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÇEKUM YERLEŞİMLİ SCHWANNOMA; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR GASTRİK BENİGN MEZENKİMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR LOKALİZASYONLU BİR HETEROTOPİK GASTRİK MUKOZA OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP: 13 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler REKTUM YERLEŞİMLİ NÖROENDOKRİN TÜMÖR: İKİ OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İLGİNÇ VE NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: PNEUMATOSİS CYSTOİDES İNTESTİNALİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SMALL BOWEL RESECTION IN A PATIENT WITH POLIARTERITIS NODOZA AND INTESTINAL INVOLVEMENT Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GRANÜLOMATÖZ APENDİSİT: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VARYANTLARI: KONDROİD VE HEMANJİYOM BENZERİ VARYANT: İKİ OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SENDROM DEĞİL, SENKRON TÜMÖR VARLIĞI: İNCE BARSAKTA GASTROİNTESTİNAL TÜMÖR VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM STANDARTLARI NASIL OLMALIDIR? ÖRNEKLERLE UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI BİLEŞENLERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KANSERİ KAYDEDELİM Mİ? EVET AMA NASIL? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ETİK DEĞERLERE UYGUN BİR PATOLOJİ PRATİĞİ İÇİN NE YAPMALIYIZ? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler HYDATIC CYST IS A STILL A PROBLEM: A SINGLE CENTER EXPERIENCE OF 10 YEARS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PATOLOJİ VE PERFORMANS: DURUM TESPİTİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NAZOFARENKS DIŞI LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMLARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EBV-ENCODED RNA (EBER) İLİŞKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PATOLOJİ EĞİTİMİNDE PROFESYONELLİK VE ETİK: BİR ÖN-ÇALIŞMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NEOPLASTİK, OTOİMMÜN VE ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARI TAKLİT EDEBİLEN IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SPLENİK ANJİOSARKOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DOLGU MADDESİ GRANÜLOMU / "FİLLER" GRANÜLOM : 2 OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KARŞILAŞINCA ÖĞRENİLEN ANTİTELER Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OMENTUM BİYOPSİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR KONJONKTİVAL TÜMÖR: DERMOLİPOM OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SOLİD TÜMÖRLERE EŞLİK EDEN LANGERHANS HÜCRE PROLİFERASYONLARI: 2 OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ERZURUM?DA TANI KOYDUĞUMUZ ECHİNOCOCCUS ALVEOLARİS MATERYALLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler A STUDY ON THE DİSTRİBUTİON OF CANCER CASES İN ÇORUM CİTY Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNVAZİV MİKROPAPİLLER MEME KARSİNOMUNA AİT KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME KANSERİ'NDE C-ERBB-2'NİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDE MEYDANA ÇIKAN ZORLUKLAR VE TUZAKLAR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME KANSERİ MOLEKÜLER ALT TİPLERİNDE KAVEOLİN 1 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞKALIMA ETKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NÖROENDOKRİN/NON-NÖROENDOKRİN ÖZELLİKLİ MEME KARSİNOMLARI ARASINDA AYIRICI TANIYA KATKI SAĞLAYAN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TRİPLE NEGATİF MEME KARSİNOMLARINDA SOX2, C-KİT, GLUT1 VE DOG1 EKSPRESYONU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PERİTÜMÖRAL PASH-BENZERİ STROMASI OLAN MEME KARSİNOMLARINDA TÜMÖR-İLİŞKİLİ MAKROFAJLAR, OLMAYANLARA GÖRE DAHA AZDIR. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME KANSERİNDE TÜMÖR DEPOZİTLERİNİN ÖNEMİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN PRİMER LENFOMASI VE KARSİNOMU: BİR METAKRON OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR GÖRÜLEN BİR PROLİFERATİF MEME HASTALIĞI: JUVENİL PAPİLLOMATOZİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PLEOMORFİK STROMAL DEV HÜCRELER İÇEREN BENİGN FİLLOİDES TÜMÖR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OSTEOKLAST BENZERİ MULTİNÜKLEER DEV HÜCRE İÇEREN MEME KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMEDE İZOLE BİR KİST HİDATİK OLGUSU. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ASCO/CAP 2013 KRİTERLERİNİN HER2 OVEREKSPRESYONU GÖSTEREN MEME KANSERİ ORANINA ETKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME TUTULUMU GÖSTEREN NONLÖSEMİK MYELOİD SARKOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MULTİPLE İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA ODAKLARIN MOLEKÜLER FENOTİP VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN MULTİSENTRİK SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RESİDÜEL PÜR FORMDA İNTRALENFATİK MEME KARSİNOMU. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME HAMARTOMU; 10 YILLIK DENEYİMİMİZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN ENFARKTE FİBROADENOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ERKEK MEME KARSİNOMLARI: 10 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN NADİR BİR İNSİTU DUKTAL KARSİNOM PATERNİ, KİSTİK HİPERSEKRETUAR TİP Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN FİLLOİDES TÜMÖRÜ : 28 OLGULUK SERİMİZİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN PRİMER TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN MALİGN FİLLOİDES TÜMÖRÜ(MFT) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MİKROPAPİLLER KARSİNOM KOMPONENTİ İÇEREN MEMENİN İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR VAKA: OSTEOKLAST BENZERİ DEV HÜCRELER İÇEREN İNVAZİV MEME KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MÜSİNÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN LOW GRADE SOLİD NÖROENDOKRİN KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GRANULOMATOUS MASTITIS CONCURRENCE WITH BREAST CANCER Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OLGU SUNUMU: İNSİTU DUKTAL KARSİNOMA VE MALİGN FİLLOİDES TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMEDE LİPOMATÖZ KOMPANENT İÇEREN HEMANJİOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME BAŞINDAN SPONTAN AKINTI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN 121 OLGUYA AİT KLİNİKOPATOLOJİK BULGULAR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OLGU SUNUMU: İNSİTU DUKTAL KARSİNOMA VE GRANÜLOMATÖZ LOBÜLER MASTİT BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler METAPLASTİK MEME KARSİNOMU; İKİ OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SMALL CELL CARCINOMA OF THE BREAST. REPORTS OF 3 CASES Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU VS ATİPİK İNTRADUKTAL PAPİLLOM: BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME BAŞI ADENOMU, 5 OLGUDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME YERLEŞİMLİ SCHWANNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NİPPLE ADENOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NÖROENDOKRİN DİFERANSİYASYON GÖSTEREN SOLİD VARYANT İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR VAKA: MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: SEKRETUAR MEME KANSERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BİLATERAL MASTEKTOMİ MATERYALİNDE EŞZAMANLI İNVAZİV LOBÜLER VE DUKTAL KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN PÜR TÜBÜLER KARSİNOMUNDA SENTİNAL LENF NODU METASTAZI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İDİYOPATİK GRANULOMATÖZ MASTİT - MEME KANSERİNİ TAKLİT EDEN OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMEDE PAPİLLER APOKRİN METAPLAZİ BULUNDURAN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLER Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMEDE TÜBERKÜLOZ TANISI ALAN BİR İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGUSU. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR OLGU; MEMEDE EPİDERMOİD KİST Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMENİN C-ERBB2 POZİTİF İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TENDON KILIFININ DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜNDE Kİ-67, CD68 VE KANİBALİZM ANALİZİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VE İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ OSTEOSARKOM VAKALARININ DÖKÜMÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DESMOİD TİP FİBROMATOZİS: 113 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LİPOMA ARBORESANS REAKTİF VEYA NEOPLASTİK Mİ? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNCE BARSAKTA İNVAJİNASYONA NEDEN OLAN METASTATİK OSTEOSARKOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SUBUNGUAL ANJİOLEİOMYOMA (VASKÜLER LEİOMYOMA): OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler YÜZEYEL CD34-POZİTİF FİBROBLASTİK TÜMÖR: 2 OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ELASTOFIBROLIPOMA- A RARE CASE WITH INTERESTING MICROSCOPIC FEATURES Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BÖBREK KAPSÜLÜ KAYNAKLI DERİN YERLEŞİMLİ LEİOMYOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OSSEÖZ EPİTELOİD HEMANJİOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BEKLENDİK BİR TÜMÖRÜN BEKLENMEDİK BULGULARI: TENDON KILIFININ LOKALİZE TİP DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GLOMUS CİSMİ İÇEREN BİR TAİLGUT KİSTİ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR HASTALIK:KUTANÖZ ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GÖZ KAPAĞINDA ANJİOLİPOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BENİGN VASKÜLER PROLİFERASYON (DİFFÜZ ANJİOMATOZİS) :OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR LOKALİZASYON; KAPOSİFORM HEMANJİOENDOTELYOMA OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BİR OLGU SUNUMU: ATİPİK LOKALİZASYON VE YAŞTA EPİTELOİD SARKOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler S-100 NEGATİF NON-NÖRAL MALİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İMMÜNHİSTOKİMYA TUZAKLARI: LCA POZİTİF DESMOPLASTİK KÜÇÜK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖR, OLGU SUNUMU. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ROMATOİD ARTRİT TANILI 61 VE 58 YAŞINDA ERKEK KARDEŞLERDE KALÇA PROTEZİ SONUCUNDA OKRONOZİS PATOLOJİK TANISI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TELENJİEKTATİK OSTEOSARKOM: İKİ OLGU NEDENİYLE AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNKLÜZYON CİSİMCİKLİ FİBROMATOZİS:NADİR BİR OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DEV MYELOLİPOM: NADİR BİR LOKALİZASYON Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEMEDE NODÜLER FASİİTİS; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DEV HÜCRELİ FİBROBLASTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNTRAABDOMİNAL YERLEŞİMLİ MİDE KOMŞULUĞUNDA BRONKOJENİK KİST; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler EL BİLEĞİ VE AYAK BİLEĞİ YERLEŞİMLİ JUKSTA-ARTİKULER MİKSOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KAPOSİFORM HEMANJİOENDOTELYOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: PRİMER İSKELET KASI TUTULUMU GÖSTEREN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AKRAL FİBROMİKSOMA: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PERİOSTEAL OSTEOSARKOM, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ANJİOSARKOM TAKLİTÇİSİ PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ (MASSON TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ANJİOMİKSOM AGRESİF TİP : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OPERE MEME KANSERLİ OLGUDA GELİŞMİŞ, PUBİS KEMİĞİNİN EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELİOMA?SI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SİNOVİYAL MEMBRANIN VİLLÖZ LİPOMATÖZ PROLİFERASYONU (LİPOMA ARBORESCENS) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İSKELET DIŞI EWİNG SARKOMU:MORFOLOJİK VE GENETİK ÖZELLİKLER;OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PERİNÖROM VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: AYNI OLGUDA, EŞ ZAMANLI OLMAYAN, 2 FARKLI YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNFANTİL FİBRÖZ HAMARTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KUTANÖZ LİPOMATÖZ NÖROFİBROMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNTRAOSSEÖZ HEMANJİOM: BİR OLGU NEDENİYLE Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNTRAOSSEÖZ KSANTOMA (OLGU SUNUMU) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NÖROFİBROMATOZİS OLGUSUNDA MALİGN PERİFERAL SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PERİANAL BÖLGE YERLEŞİMLİ EPİTELOİD SARKOM: NADİR BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BUKKAL ALANDA EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOM OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SİNOVYAL HEMANJİYOM:BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NÖROFİBROMATOZİS-TİP1 OLGUSUNDA PLEKSİFORM NÖROFİBROM ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler GÖĞÜS DUVARINDA LOKALİZE, PALİZATLANAN GRANÜLOMATÖZ REAKSİYON GÖSTEREN KİST HİDATİK OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU, JUVENİL KSANTOGRANULOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEDULLOBLASTOM SUBTİPLENDİRMESİNDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YAKLAŞIM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PAPİLLER GLİONÖRONAL TÜMÖR (PGNT); OLGU SUNUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler YENİ BİR ANTİTE: EPİTELİOİD GLİOBLASTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler EPİTELOİD GLİOBLASTOM: ÜÇ OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AZ DİFERANSİYE KORDOMA VE ATİPİK TERATOİD / RABDOİD TÜMÖR AYIRICI TANISINDA INI-1 ANLAMSIZDIR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NAZAL KİTLE İLE KENDİNİ GÖSTEREN HİPOFİZ MAKROADENOMU ?PROLAKTİNOMA? OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ÇELDİRİCİ TANISI BELİRSİZ PROGNOZUYLA NADİR PİGMENTE TÜMÖR MELANOTİK SCHWANNOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SELLAR BÖLGENİN İĞSİ HÜCRELİ ONKOSİTOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR GÖRÜLEN GRANÜLER HÜCRELİ ASTROSİTOM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MELANOSİTOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: METASTAZ YAPAN ASTROBLASTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR TÜMÖR: SEREBELLAR LİPONÖROSİTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KONDROSARKOM, OSTEOSARKOM, LİPOSARKOM HETEROLOG KOMPONENTLERİ İLE KARAKTERİZE GLİOSARKOM VAKASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KORDOİD MENİNGİOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler DIŞ KULAK YOLUNDA TİP 2 POLİPOİD KUTANÖZ MENİNGİYOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler HİPOFİZ ADENOMLARINDA İNTRATÜMÖRAL RATHKE KESESİ KİSTİ, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TUBEROSKLEROZLU 3 OLGUDA KORTİKAL TÜBERLER Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LHERMİTTE-DUCLOS HASTALIĞI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler İNTRAKRANİAL LEİOMYOSARKOM METASTAZI, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler THE COEXISTENCE OF ANAPLASTIC AND FIBROUS MENINGIOMAS IN A SINGLE BRAINT UMOR : A CASE REPORT. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler VON HİPPEL LİNDAU SENDROMUNA EŞLİK EDEN SEREBELLAR HEMANJİOBLASTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SPINAL INTRADURAL ENDODERMAL CYST Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler FRONTAL LOB YERLEŞİMLİ ANJİOMATÖZ MENENGİOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SEREBELLUM METASTAZLARINDA NADİR GÖRÜLEN KAYNAK: ENDOMETRİUM KARSİNOMU; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ANJİOMATÖZ MENİNGİOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler LİGNÖZ (ODUNSU) KONJUNKTİVİT: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AXILLARY SCHWANNOMA: A RARE CASE Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler ON ÜÇ YIL SONRA MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN İNTRAPARANKİMAL MENİNGİOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU ; DEV HÜCRELİ GLİOBLASTOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROİD KANSERİNİ ÖNGÖRMEDE AUS/FLUS ALT GRUPLARI OLUŞTURMAK YARARLI MIDIR? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SÜRRENAL LEZYONLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROİD SİTOLOJİSİNDE HASTA BAŞI YETERLİLİK ÇALIŞMASININ SİTOLOJİK YETERLİLİK VE KALICI HİSTOPATOLOJİK TANIYA ETKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RUTİN TİROİD SİTOLOJİSİ PRATİĞİNDE HÜCRE BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler KONVANSİYONEL PAPANİCOLAOU SMEAR VE SIVI BAZLI SERVİKAL SİTOLOJİK SMEAR: KURUM ÇALIŞMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler OKSİDATİF STRES VE KARSİNOGENEZ: H2O2'İN CACO-2 HÜCRE MEKANİZMASINA ETKİSİ; HÜCRE BLOKLARINDA İMMÜNSİTOKİMYASAL ÇALIŞMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MEME BAŞI AKINTISI YAYMALARINDAN TANI ALAN MOLLUSCUM CONTAGİOSUM OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler CYTO-HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF PRIMARY ANGIOSARCOMA IN THE THYROID GLAND: A CASE REPORT Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERVİKAL SMEAR İLE TANI ALAN MEME KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler EUROCYTOLOGY (LEONARDO/ERASMUS +) PROJECT (2015-2016 EVALUATION): -TURKISH LINK- WWW.EUROCYTOLOGY.EU/TR Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SİTOLOJİK VE HİSTOLOJİK YÖNLERİYLE DERİNİN KİSTİK BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROİD BEZİNE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SİTO-HİSTOPATOLOJİK BULGULARIYLA MEMENİN MYOFİBROBLASTOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERÖZ EFÜZYON SİTOLOJİSİNDE KONVANSİYONEL SİTOLOJİ VE SIVI BAZLI SİTOLOJİ (THİNPREP) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYONLARINDA FOLİKÜLER LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROİD SİTOLOJİSİNDE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜKRÜK BEZİ İNCE İĞNE ASPİRASYONUNDA MÜSİNÖZ KİSTADENOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TİROİD SİTOLOJİSİNDE İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM METASTAZI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SUBMANDİBULAR GLAND YERLEŞİMLİ SCHWANNOMA, NADİR YERLEŞİMLİ BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TRANSPLANT HASTADA AKCİĞER İİAB: ASPERGİLLOZİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PARSİYEL NEFREKTOMİ MATERYALLERİNDE 14 YILLIK DENEYİMİMİZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler XANTHOGRANULOMATOUS PYELONEPHRITIS WITH ADHESION TO PANCREAS: A RARE DIAGNOSIS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PARSİYEL ORŞİEKTOMİ MATERYALİNDE MERKEZİMİZİN 16 YILLIK DENEYİMİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TESTİKÜLER FİBROTEKOMA OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PLASMACYTOID UROTHELIAL CARCINOMA OF THE BLADDER: TWO RARE CASES DEVELOPED IN BOTH GENDERS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MESANEDE ENDOMETRİOZİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MESANE FİBROADENOMU : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN AKTİNOMİKOTİK SİSTİT: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR TÜMÖR: TESTİKÜLER ADRENAL REST TÜMÖRÜ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler B-ALL TANILI HASTADA EŞ ZAMANLI TESTİS TUTULUMU VE MİKST GERM HÜCRELİ TÜMÖR VARLIĞI-OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SARCOMATOID MUCINOUS TUBULAR AND SPINDLE CELL CARCINOMA: A RARE OCCASION Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SPERMATİK KORD LEİOMYOSARKOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PAPİLLER RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE AMİLOİDOZUN EŞLİK ETTİĞİ RENAL ADENOMATOZİS OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MESANENİN KASA İNVAZİV ÜROTELİAL KARSİNOMLARINDA TÜMÖR TOMURCUKLANMASININ PROGNOZLA İLİŞKİSİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERTOLI-LEYDIG CELL HAMARTOMA IN A PATIENT WITH COMPLETE ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler NADİR BİR OLGU: NON-FONKSİYONEL RETROPERİTONEAL VE MESANE PARAGANGLİOMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TESTİSTE EOZİNOFİLİK ANGİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) : OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SERTOLİ HÜCRELİ PROLİFERASYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler SPERMATİK KORD YERLEŞİMLİ SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RENAL MİKSOMA: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PROSTATIN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MESANENİN NADİR GÖRÜLEN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA WITH SARCOMATOID DIFFERENTIATION CONTAINING OSTEOSARCOMA AND CHONDROSARCOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TESTİS?TE EWİNG SARKOM: NADİR BİR VAKA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PROSTATTA KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ / KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA İNFİLTRASYONU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RABDOİD ÖZELLİKLİ SINIFLANDIRILAMAYAN BÖBREK TÜMÖRÜ; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler BERRAK HÜCRELİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM İÇEREN RENOMEDÜLLER İNTERSTİSYEL HÜCRELİ TÜMÖR: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler AN UNUSUAL BLADDER MASS: DERMOID CYST Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MESANEDE SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PROSTATTA BİR TUZAK LEZYON: RADYOTERAPİ SONRASI NONNEOPLASTİK PROSTAT GLANDINDA GÖRÜLEN ABERAN GATA3 EKSPRESYONU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MESANE PARAGANGLİOMASI VE PROSTAT ADENOKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler PROSTATIN İNTRADUKTAL KARSİNOMU, YÜKSEK GRADE PIN İLE KARIŞIR MI? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler MESANEDE SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler RENAL TUBÜLOKİSTİK KARSİNOM: BİR OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler